Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Український історичний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2009

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08794706

Является составной частью документа: Український історичний журнал
The name of the main document / Назва частини головного документа / Название части главного документа: вересень - жовтень 2009
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5 (488)

 1. "Баварський географ": спроба етнолокалізації населення центрально-східної Європи ІХ ст.
 2. Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві -1394 рр.): соціальна структура князівського оточення
 3. Князі і некнязі: про князівський титул Єловицьких
 4. Полковник Михайло Криса - малознаний герой/антигерой Козацької революції
 5. Чисельність та етнічно-конфесійний склад купецтва України в ХІХ - на початку ХХ ст.
 6. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889 - 1923)
 7. Сільська община (громада) ХVІ - ХVІІІ ст. в українській історіографії
 8. Давньоісландські саги як джерело з історичної географії: подорож Торвальда Кодранссона у Святу Землю і його перебування на теренах Русі (початок ХІст.)
 9. Малюнок із німецької брошури 1684 р.
 10. Гносеологічні можливості публіцистики як історичного та історіографічного джерела (на прикладі освітньої публіцистики 1920-х - початку 1930-х рр.)
 11. Судочинство в античних державах Північного Причорномор'я
 12. Повстансько-партизанський рух проти білогвардійців на Київщині (вересень 1919 - січень 1920 рр.)
 13. Коли і як відбулося возз`єднання Західної України з УРСР
 14. Суспільний контекст українського національного руху на прикладі етносоціальних змін у складі й становищі населення Львова другої половини 1940-х рр.
 15. Ментальні особливості модернізації політичної системи Російської імперії та СРСР наприкінці ХІХ -у першій третині ХХ ст. (український контекст)

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08794706 1 Нет
Книгосховище J08813751 1 Нет