Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Геологія і геохімія горючих копалин

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2011
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08798024

Является составной частью документа: Геологія і геохімія горючих копалин
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1-2

 1. Колекторські властивості піщаних порід-колекторів крейдо-палеогенового флішу внутрішньої зони Передкарпатського прогину
 2. Особливості крейдо-палеогенових відкладів Воля-Блажівського блоку внутрішньої зони Передкарпатського прогину
 3. Нові дані з літології нижньоеоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря
 4. Геодинамічні процеси та диференційоване розташування родовищ нафти і газу нафтогазоносних провінцій України
 5. Особливості сучасної газоносності кам'яновугільних відкладів Львівсько-Волинського басейну
 6. Забруднення природних вод металами в районах нафтогазовидобутку
 7. Надра Землі - природний фізико-хімічний реактор: ізотопи вуглецю про походження планети Земля
 8. Надра Землі - природний фізико-хімічний реактор: природа землетрусу
 9. Прогнозування нафтогазоносності структур на шельфі за даними температурного поля морської поверхні
 10. Палеоокеанографічний літопис аноксичних океанічних подій Карпато-Подоло-Чорноморського сигмента Тетісу
 11. Геотехнологія підземної газифікації вугілля, що унеможливлює просідання земної поверхні
 12. Петролого-геохімічні та мінералофлюїдологічні особливості базальтів Тростянецького вулканогенного комплексу (Українські Карпати)
 13. Тектонічне районування Українських Карпат у світлі сучасних геологічних концепцій
 14. Основи прогнозування неантиклінальних пасток вуглеводнів у платформних нафтогазоносних регіонах України
 15. Особливості побудови теплової моделі конвекції верхньої мантії Землі
 16. Моделі фізичних взаємодій кори та мантії Землі
 17. Геолого-технологічні засоби безпечної переробки галогеновмісних органічних сполук у процесів підземної та наземної газифікації вугілля
 18. Застосування термодинамічних методів для вивчення структури вугілля
 19. Петрофізичні моделі порід-колекторів кам'яновугільних відкладів центральної частини Дніпрово-Донецької западини різних стадій катагенезу
 20. Зони нафтогазонагромадження Карпато-Чорноморського сигмента давньої континентальної окраїни океану Тетіс
 21. Оцінка ресурсів метану у Львівсько-Волинському басейні
 22. Ресурси метану вуглевмісних порід Львівсько-Волинського басейну
 23. Геологічна будова та розвиток геологічних досліджень Марморської зони скель
 24. Залежність асоціацій глинистих мінералів неогенових евапоритів Карпатського регіону від концентрації розсолів солеродних басейнів
 25. Міграція природних вуглеводнів (на основі досліджень термодинамічних умов грязьових вулканів Керченського півострова в Криму)
 26. Особливості тектоніки і сучасної природної газоносності вугільних пластів та вуглевмісних порід Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну
 27. Седиментологічні та літолого-геохімічні особливості палеогенових відкладів північно-західної частини скибової зони Українських Карпат
 28. Про ізотопний склад стронцію міоценових калієносних евапоритових відкладів української частини Передкарпатського прогину
 29. До мінералогії стебницької світи південно-східної частини Карпатської нафтогазоносної провінції
 30. Особливості розривної тектоніки зовнішньої зони Передкарпатского прогину і Волино-Подільської плити
 31. Проблеми геологічної екології в контексті сталого розвитку прикордонних територій України і Польщі
 32. Відтворення умов осадонагромадження в Карпатському басейні на основі вивчення форамініфер та седиментологічних даних
 33. Мінералого-геохімічні фації крейдово-палеогенових відкладів Українських Карпат
 34. "Сланцевий "газ та перспективи відкриття його родовищ у межах Волино-Подільської плити
 35. Температура і склад флюїдів процесу доломітизації нафтогазоносних верств (за флюїдними включеннями в мінералах)
 36. Нові напрями нафтогазопошукових робіт у Чорноморській западині: результати застосування матеріалів багатоспектральних космічних зйомок
 37. Магматизм південно-західної окраїни Євразійського континенту
 38. Фазовий стан вуглеводнів у надрах Передкарпатського прогину
 39. Кількісне узагальнення даних з набрякання вугілля в органічних розчинниках
 40. Towards complex biotechnological remediation of oil-contaminated soil in field conditions
 41. Main genetic types of changeability of coalbed morphology
 42. Сейсмічність території Карпатської нафтогазоносної провінції як чинник підвищеного екологічного ризику для нафтогазового комплексу
 43. Гідрогеохімічні особливості вод юрського водоносного комплексу зовнішньої зони Передкарпатського прогину
 44. Особливості аномального магнітного поля на родовищах вуглеводнів північно-західної частини Передкарпатського прогину
 45. До характеристики нижньомаастрихтських відкладів гірського Криму за вапняним нанопланктоном
 46. Застосування морфогенетичного аналізу для геолого-промислової оцінки вугільних пластів Львівсько-Волинського басейну
 47. Мінералофлюїдологічні передумови вуглеводнегенезу в надрах Мармароського масиву
 48. Типоморфні особливості кварцу, парагенного з кліноптилолітом цеолітвмісних утворень Закарпатського прогину
 49. Матеріали до спряженості процесів міде- і вуглеводнепереносу при формуванні лавових потоків західної Волині
 50. Про еволюційний характер процесів флюїдопереносу в мідевмісних вулканітах основного складу трапової формації західної Волині
 51. Розподіл мікроелементів у неогенових калієносних відкладах Передкарпаття
 52. Українські Карпати в структурі Панкардії (проблеми еволюції і нафтогазоносності)
 53. Про ймовірну модель утворення природних вуглеводнів у літосфері Землі
 54. Фазовые превращения водно-углеводородных флюидов при температурах до 400*С и давлениях до 90 МПа
 55. Сингенетичні й епігенетичні розмиви вугільних пластів і їхня роль у газоносності Львівсько-Волинського басейну
 56. Генезис метану відкладів Львівського палеозойського прогину
 57. Ізотопний аналіз стронцію (87Sr/86Sr) у зразках нафт передкарпатської нафтогазоносної області (попередні дослідження - перспективи)
 58. Про вплив флюїдоносності вмісних порід на вторинні мінеральні перетворення в кімберлітових трубках Якутії
 59. Застосування статистичних методів при порівнянні складнодиференційованих магматичних комплексів
 60. Газоносність пласта n7в Львівсько-Волинського басейну
 61. Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової концепції
 62. Дніпровсько-Донецький і Азовсько-Чорноморські рифтогени - подібність та розходження формування і нафтогазоносності
 63. Основні аспекти формування крупних і середніх родовищ нафти і газу Дніпровсько-Донецького авлакогену
 64. Перспективи застосування сучасного програмного забезпечення в розробці нафтогазових об'єктів
 65. Екологічні наслідки довготривалої експлуатації нафтогазового родовища на території м. Борислава
 66. Особливості тектонічної будови Львівсько-Волинського басейну і метаморфізм вугілля
 67. Особливості гідродинамічної обстановки в нижньосарматських відкладах північно-західної частини зовнішньої зони Передкарпатського прогину
 68. Особливості вугленосності Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну
 69. Магнітна сприйнятливість різновікових комплексів Передкарпатського прогину
 70. Перспективы поиска нефти и газа в складчатых Карпатах по данным дистанционного зондирования земли
 71. Розрахунок Ф*т-потенціалу хімічних сполук на основі узагальнених внутрішньомолекулярних параметрів
 72. Дослідження причин зсувних процесів на об'єктах нафтогазового комплексу в Карпатах
 73. Геолого-петрофізичні та мінералофлюїдологічні чинники формування "сланцевого" газу в породних комплексах Волино-Поділля
 74. Бароосмотичний аналіз гідрогеологічних умов на Хідновицькому газовому родовищі
 75. Германій у вугіллі Львівсько-Волинського басейну
 76. Особливості розподілу елементів-домішок у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського басейну
 77. Проблеми прогнозування інтрузивних тіл як причина отримання від'ємних результатів при проведенні геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у межах Чоп-Мукачівської западини Закарпатського прогину
 78. Перспективи подальших геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у центральній частині північного борту Дніпровсько-Донецької западини
 79. Силурійська рифова система Волино-Поділля: особливості будови і формування
 80. Джерела солей у баденських солеродних басейнах Карпатського регіону
 81. Перспективи нафтогазоносності неантиклінальних пасток вуглеводнів Волино-Поділля
 82. Палеогідрогеологія осадових товщ Більче-Волицького нафтогазоносного району Карпатської нафтогазоносної провінції
 83. Геотехнологічна розробка некондиційних вугільних масивів відпрацьованих шахт з отриманням енергії
 84. Глибини утворення нафти в надрах землі за співвідношенням ізомерів бутану та пропану
 85. Газ ущільнених колекторів у західному нафтогазоносному регіоні України
 86. Перспективи пошуків вуглеводнів у девонських відкладах Волино-Поділля за результатами зонального прогнозу
 87. Выделение критериев перспектив нефтегазоносности слабоизученных территорий и глубоких горизонтов геологических разрезов по комплексу геолого-геофизических и геохимических данных (на примере восточной
 88. Деякі геохімічні особливості вміщуючих порід та карбонатних утворень із флішових відкладів Українських Карпат
 89. Про Тріасово-юрську еволюцію Мармароського масиву (Чивчинські гори, Українські Карпати)
 90. Палеоокеанографічні аспекти пізньоюрського карбонатонагромадження (Карпатський сегмент океану Тетіс)
 91. Послідовність формування вуглеводневих включень у "Мармароських діамантах" східних Карпат
 92. Механім генерації метану з органічної речовини вугілля
 93. Геохімічні особливості "сланцевого" газу України
 94. Перспективи нарощування геологорозвідувальних робіт Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" до 2015 року
 95. Использование петрофизического разреза при электромагнитном зондировании в Донбассе
 96. Розв'язок просторової контактної задачі для двох пружних півпросторів, що мають однакові в еліптичному плані виїмки, які перетинаються під довільним кутом
 97. Хіміко-палеоокеанографічні індикатори прогнозу покладів вуглеводнів та інших корисних копалин відкладів континентальних окраїн
 98. Віковий розподіл корисних копалин, пов'язаних з морськими осадовими відкладами фанерозою
 99. Особливості тектоніки південно-східної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
 100. Особливості кореляціі продуктивних горизонтів Дніпровсько-Донецької западини у візейських відкладах з трангресивним характером осадонагромадження
 101. Геохімічні умови седименто-, діагенезу нижньокрейдових і олігоценових вуглевмісних відкладів Українських Карпат та Причорномор'я

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08798024 1 Нет