Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: Наук.-метод. конференція, 15-16 березня 2012: Збірник тез доповідей

Document type / Вид документа / Вид документа: Книга
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Авторський знак: У

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 160 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: вища освіта, высшее образование

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: NTB452180
Cipher / Шифр / Шифр: Чя4
BBK / ББК / ББК: Ч484(2)2я4
ISBN: 978-966-350-352-3

Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): Ред. кол. В.О. Салов та ін.; Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т. 1

 1. Міждисциплінарні зв'язки як вимога компетентнісного підходу сучасної парадигми вищої економічної освіти
 2. Шляхи оцінювання якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України
 3. Критичний аналіз реформування системи вищої освіти України
 4. Впровадження світових тенденцій інженерної педагогіки в вищій технічній освіті України
 5. Напрями вдосконалення управління освітніми процесами в Україні
 6. Структурування контенту головного web-вузла вищого технічного навчального закладу
 7. Перспективи розвитку спеціальності "економіка підприємства" в контексті прийняття загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року
 8. Центр здорового способу життя НГУ як необхідний компонент сучасного ВНЗ для вирішення проблем морального та фізичного здоров'я студентства
 9. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в технічних університетах
 10. Аналіз законопроекту "Про вищу освіту"
 11. Тестовые задания деятельностного характера в системе управления качеством учебного процесса
 12. Управління якістю підготовки кадрів за екстернатною формою навчання на підставі удосконалення складових інформаційних пакетів
 13. Деякі підходи до інноваційних методів викладання у вищих навчальних закладах
 14. Упровадження інноваційних підходів до підготовки кадрів за екстернатною формою навчання
 15. Болонский процесс: основные принципы и направления воспитательной работы в вузе
 16. Сучасний стан розвитку вітчизняного законодавства, що регулює адміністративні відносини в сфері надрокористування в Україні
 17. Інформаційне забезпечення практичної підготовки гірничих інженерів з питань охорони праці
 18. Роль керівника у сфері транспорту в сучасних умовах
 19. До питання базової професійної підготовки гірничого інженера-механіка
 20. Использование межпредметных связей для активизации познавательной деятельности студентов
 21. Особливості сучасного освітнього менеджменту
 22. Інтерактивні технології навчання - методи підвищення ефективності навчального процесу
 23. Забезпечення якості європейської вищої освіти на підставі стандартів і рекомендацій щодо зовнішньої оцінки якості
 24. Концепція системи управління підготовкою кадрів на основі взаємодії виробництва і освіти та інноваційних підходів до формування її змісту
 25. Освоєння робітничих професій студентами - важлива складова підготовки фахівців
 26. Якість підготовки кадрів з вищої освіти
 27. Інноваційний підхід до компетентної підготовки сучасних інженерних кадрів
 28. Оптимізація навчальних планів підготовки фахівців за вечірньою формою з урахуванням вимог ЄКТС
 29. Організаційні заходи при підготовці гірничих інженерів в рамках Болонського процесу
 30. Удосконалення методики фахової підготовки економістів в галузі оцінки майна
 31. Аналіз системи вищої освіти деяких європейських країн
 32. Кризові явища в освіті та шляхи їх подолання
 33. Шляхи удосконалення навчально-методичних комплексів практичних занять на основі компетентнісного підходу
 34. Подготовка кадров в рыночных условиях на основе использования инновационных технологий в научных исследованиях
 35. Використання програматорів завдань для студентських курсових проектів
 36. Післядипломна освіта: шляхи удосконалення якості знань
 37. Применение компьютерных технологий в обучении студентов
 38. Инновационные методы обучения
 39. Психологизация образования и эффективность развития современного вуза
 40. Обгрунтування принципів формування стандартів вищої освіти нового покоління з урахуванням змін законодавства
 41. Аналіз законопроекту "Про вищу освіту" (нова редакція)
 42. Державне управління вищою освітою: критерії оцінки якості
 43. Взаємодія з проблемними студентами
 44. Конкурентоспроможність фахівців - як основний критерій оцінки якості освіти
 45. Методичні та практичні аспекти формування мотивації студентів до самостійної роботи
 46. Концепція підготовки фахівців з гірництва за спеціалізаціями
 47. Шляхи удосконалення управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище BN Нет
Книгосховище NTB452180 1 Нет
Книгосховище NTB473988 1 Нет