Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Право України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08800727

Является составной частью документа: Право України. Юридичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 11-12

 1. Суть судового рішення касаційної інстанції (на матеріалах судової практики Грузії)
 2. Правова природа обов'язковості рішень Верховного Суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики
 3. Навіщо потрібна уніфікована судова практика
 4. Уніфікація судової практики - важливий засіб забезпечення належного правосуддя
 5. Єдність судової практики крізь призму завдань цивільного судочинства
 6. Забезпечення єдності судової практики в Німеччині
 7. Забезпечення єдності судової практики на рівні Федеральних судів у Німеччині
 8. Роль Верховного Суду Латвійської Республіки у формуванні єдиної судової практики
 9. Забезпечення цілісності судової практики Верховного Суду Угорської Республіки і застосування ним рішень Європейського суду з прав людини
 10. Підтримка цілісності судової практики Верховним Судом Республіки Словенія - прецедентний характер його рішень
 11. Захист прав людини на національному та наднаціональному рівнях
 12. Роль Верховних судів у захисті прав людини
 13. Національні Верховні Суди як гаранти захисту прав людини та верховенства права
 14. Роль Верховного Суду України в механізмі виконання зобов'язань держави у сфері захисту прав людини
 15. Роль Верховного Суду Чеської Республіки в захисті прав людини на національному рівні
 16. Система судів України та місце в ній Верховного Суду України: стан та перспективи реформування
 17. Вищий Федеральний Суд Швейцарії та захист прав людини
 18. Роль касасійної інстанції у захисті прав людини
 19. Доступ до правосуддя і наявність умов прийняття касаційних скарг у судовій системі Люксембурга з огляду на практику Європейського Суду з прав людини
 20. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у концепції змін до Конституції України ( концептуальні підходи)
 21. Захист соціальних прав у рамках Європейської Конвенції з прав людини. Значення для України
 22. Нова парадигма правозахисної функції сучасної демократичної держави
 23. Правові проблеми двопалатної організації парламентів і конституційний процес в Україні
 24. Співвідношення політичної й адміністративної компоненти у функціонуванні державної влади
 25. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень
 26. Елементи механізму правоприпинення: цивільно-правовий аспект теорії юридичних фактів
 27. До питання про місце і роль Верховного Суду в судоустрої України
 28. Місце та повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції
 29. Єдність судової влади і правовий статус Верховного Суду України : концептуальні засади та проблеми їх реалізації
 30. Значення та роль найвищого судового органу у правовій системі України
 31. Роль Верховніх судів держав - учасниць конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у подоланні структурних /системних недоліків національних правових систем
 32. Завдання та повноваження вищого судового органу ( на прикладі Європейських країн)
 33. Статус найвищого суду країни: історичний та порівняльно-правовий аналіз
 34. Роль Верховного Суду в умовах конституційної демократії
 35. Верховний Суд Азербайджанської Республіки в системі державної влади і судової влади
 36. Компетенція і функції Верховної Суду Литовської Республіки
 37. Функції та повноваження Верховного Суду Бельгії як вищого судового органу
 38. Доступ до правосуддя і система критеріїв прийнятності скарг для розгляду у Верховному Суді Республіки Польща
 39. Права подружжя на майно приватного підприємства
 40. Еволюція природи пострадянського фінансового права
 41. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування
 42. Розвиток законодавства про вищі спеціалізовані судові органи у новітній період історії України
 43. Питання професійно-психологічного добору кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід
 44. Конституціоналізм в ісламських державах: становлення, сучасний стан і напрями трансформації
 45. Здійснення права публічної власності на майно, закріплене за підприємствами
 46. Питання розгляду спорів про працю суб`єктів владних повноважень
 47. Принципи права: загальнотеоретичний та цивільно-правовий аспекти
 48. Державна політика регулювання малого та середнього підприємництва в Україні
 49. Критерії впровадження ліцензування
 50. Тлумачення змісту правочину господарськими судами України
 51. Оціночне поняття "винятковість випадку" в цивільному процесі
 52. Адміністративна відповідальність керівника Вищого Навчального Закладу державної форми власності за порушення освітнього законодавства
 53. Практика застосування адміністративної відповідальності за порушення порядку та безпеки руху на залізничому транспорті Україні
 54. Деякі аспекти реалізації запобіжних цілей покарань, не пов`язаних із позбавленням волі
 55. Проблеми питання безпеки руху й експлуатації транспорту та їх кримінально-правова охорона
 56. Наукові прогляди М. Михеєнка щодо прямої участі народу у здійсненні правосуддя та їх втілення у сучасному кримінально-процесуальному законодавстві України

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08800727 1 Нет