Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2013

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08812278

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5

 1. Призов 1940 року як віддзеркалення політики радянської влади щодо допризовної підготовки юнаків у міжвоєнний період: на матеріалах Донбасу
 2. Правовий статус чорноморського козацтва в адміністративно-правовій системі Російської імперії
 3. Участь Сидора Голубовича в студентському русі кінця ХІХ століття
 4. Видобування нафти і газу на Гуцульщині в другій половині ХІХ - першій третині ХХ століття
 5. Територіальне управління промисловістю (1957 - 1965 рр.) в Україні: радянська історіографія (Частина перша - науковий доробок періоду "відлиги")
 6. Таджикистан на шляху до воєнно-політичної стабільності
 7. Вплив Чортківської операції Галицької армії 1919 року на хід і результати українсько-польської війни
 8. Новації у визначенні злочинних проявів у радянській Україні за умов лібералізації суспільства хрущовської доби
 9. Реконструкція джерельної бази військово-топографічних описів України кінця 40-х - початку 50-х рр. ХІХ ст.
 10. Закарпатський обласний комітет КПУ в умовах національно-релігійного відрождення краю наприкінці 80-х рр. ХХ ст.
 11. Періодичні видання для українського жіноцтва Галичини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. як джерело з історії національно-культурного руху краю
 12. Українське державотворення та погляди Григорія Сковороди на державний устрій
 13. Інститут військового капеланства в Збройних силах Польщі
 14. Філософія М. Гайдеггера в дзеркалі соціології знань П. Бурдьє і Р. Коллінза
 15. Філософсько-правове обгрунтування справедливості Б. Чичеріним та Вол. Соловйовим
 16. Особливості управління міським господарством як складною економічною системою
 17. Регіональна інвестиційна безпека аграрного сектора в системі взаємодії з іншими явищами та процесами
 18. Форсайт як методологія проектування майбутнього
 19. Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства
 20. Соціально-економічний зміст інноваційної діяльності: еволюція поглядів на її роль у розвитку країни
 21. Експортний потенціал підприємств олійно-жирового комплексу економіки України: стан, тенденції, перспективи
 22. Проектний аналіз роботи перевізника при транспортному обслуговуванні матеріальних потоків
 23. Розвиток державно-приватного партнерства у вугільній промисловості
 24. Удосконалення управління фінансовим станом підприємства
 25. Розвиток інституту митних брокерів в Україні
 26. Переваги й недоліки стратегій диверсифікації в ТНК та їх вплив на вартість підприємства
 27. Аналітична оцінка сучасних тенденцій капіталізації підприємств на фондовому ринку
 28. Принципи соціальної відповідальності в малому й середньому бізнесі
 29. Вплив тінізації економіки України на макроекономічні показники в умовах глобалізації
 30. Підприємства легкої промисловості України: огляд і аналіз сучасного стану
 31. Визначення ефекту синергії в процесі прийняття управлінських рішень
 32. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері
 33. Діючі режими інвестиційної діяльності як інструмент протидії спаду приватних та прямих іноземних інвестицій в Україну
 34. Ретроспективний аналіз операцій з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ на шахтах Донецької області
 35. Продовольча безпека держави: проблеми та суперечності інноваційного розвитку
 36. Конфлікт між Південною та Північною Кореєю як вираження відмінностей їх модусів соціальності
 37. Перехід від апостольства до єпископату як форми раціоналізації християнської традиції
 38. Типологія раціональності

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08812278 1 Нет