Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Геологія і геохімія горючих копалин

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2017

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08816486

Является составной частью документа: Геологія і геохімія горючих копалин
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1-2 (170-171)

 1. Вплив сульфат-редукції на фракціонування ізотопів сірки у придонних відкладах Верхньопечорського евапоритового басейну Передуралля
 2. Новий метод встановлення глибини давніх солеродних басейнів (за даними дослідженння газово-рідких включень у галіті)
 3. Гідрогеобаричні умови газоносності Львівського палеозойського прогину
 4. Літофаціальні особливості формування та структура порового простору покладів вуглеводнів Семиренківського газоконденсатного родовища
 5. Визначення глибини утворення та умов формування вуглеводнів за співвідношенням ізомерів бутану Долинського нафтового родовища
 6. Особливості будови Латорицько-Стрийської зсуваної зони (Українські Карпати)
 7. Форамініфери та особливості формування палеоцен-еоценових відкладів південного схилу Українських Карпат
 8. Обстановки осадонагромадження базальних відкладів середнього девону Переддобрудзького прогину
 9. Динаміка катагенезу в контексті формування нафтогазових систем
 10. Особливості літофізичної будови відкладів середнього майкопу Каркінітсько-Північнокримського прогину
 11. Геодинаміка тектоногенних вторинних резервуарів
 12. Оцінка вуглеводневого потенціалу Костянтинівсько-Торецької площі
 13. Розвиток науково-практичних аспектів метану вугільних родовищ і шахт Донбасу
 14. Методичні особливості визначення тисків мінералоутворення у системах складу H2O-CO2-N2 за газовими включеннями гетерогенного походження
 15. Геофізичний моніторинг Закарпатського внутрішнього прогину
 16. Умови формування бітумо-гідротермальних асоціацій в антиклінальних структурах Західно-Донецького грабену
 17. Геохімічні аспекти порід вугленосної товщі та відвалів шахт Львівсько-Волинського басейну
 18. Визначення критеріїв нафтогазоносності родовищ і структур зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв'язку з перспективністю пошуку нафтогазоносних об'єктів
 19. Роль насувної тектоніки у формуванні Карпатської нафтогазової системи
 20. Нові уявлення про геологічну будову і перспективи нафтогазоносності Західного нафтогазоносного регіону
 21. Умови формування Юрських відкладів у межах Мармароського масиву та Пенінської зони
 22. Петрофізична характеристика карбонатних відкладів силуру Волино-Подільської плити
 23. Розвиток методів польової та морської геотермічних зйомок в Інстітуті геології і геохімії горючих копалин НАН України
 24. Теоретико-експериментальні засади діагностики нетрадиційних покладів вуглеводнів за петрофізичними критеріями
 25. Деякі зауваження з приводу глибинної будови та еволюції Східних (Українських) Карпат
 26. Особливості поширення стронцію у вугіллі пласта V6 Львівсько-Волинського басейну
 27. До питання про формування тріщинних порід-колекторів на великих глибинах
 28. Механізм формування газових скупчень у низькопористих колекторах складчастих структур під дією тріщиноутворення
 29. Нафтогазоперспективність Лазещинської площі зони Кросно Українських Карпат за даними комплексних (геофізичних і геохімічних) досліджень
 30. Перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів в межах Солотвинської площі Закарпатського прогину (за даними геофізичних і геохімічних досліджень)
 31. Оцінка викидонебезпечності пісковиків Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну
 32. Соляно-здвигові структури - потенційні пастки вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині
 33. Роль тектонічного фактору у формуванні вугільно-вуглеводневих родовищ
 34. Нафтогазогеологічне районування зовнішньої зони Передкарпатського прогину
 35. Науково-методичні аспекти пошуків пасток вуглеводнів несклепнінного типу в Дніпровсько-Донецькій западині
 36. Акцесорні мінерали як індикатори умов утворення палеоцен-еоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат
 37. Оцінка якісних показників вугілля пласта n8 Тяглівського родовища Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну
 38. Нефтегазоносность фундамента Скифско-Туранской платформы
 39. Вивчення походження і розподіл вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського басейну
 40. Літолого-фаціальні і літолого-геохімічні типи відкладів крейдово-палеогенового флішу Українських Карпат
 41. Мінералогічний та геохімічний аспекти проблеми "сланцевого" газу
 42. Виявлення флюїдопровідних структур як джерел вуглеводнів методом геофізичної голографії потенціальних полів (на прикладі Овруцького геодинамічного вузла)
 43. Ранньокрейдовий безкисневий седиментогенез у межах Карпатського сегменту Мезотетису
 44. Літологія та особливості осадонагромадження нижньомайкопських відкладів Прикерченського шельфу Чорного моря
 45. Геодинамічні критерії нафтогазоносності Волино-Подільської нафтогазоносної області
 46. Перспективи нафтогазоносності Волино-Поділля
 47. Геохімічні аспекти процесів нафтогазонагромадження нафтогазоносних регіонів України
 48. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Північноазовського прогину
 49. Надра Землі - природний фізико-хімічний реактор: природний вуглеводневий феномен
 50. З історії страхування нафтової промисловості Прикарпаття
 51. Трансформація природних ландшафтних систем в нафтогазоносних регіонах
 52. Методика виявлення водонафтогазоносних порід-колекторів у розрізах свердловин
 53. Особливості формування піротинової мінералізації в солях (за даними термобарогеохімічних досліджень)
 54. Прогнозування родовищ вуглеводнів приповерхневим методом СТАГГД на території Юліївсько-Скворцівського полігону
 55. Закономірності розміщення покладів природних бітумів
 56. Геодинамічний аспект нафтоутворення
 57. Про вуглеводневі пастки неантиклінального типу у зонах глибинних геологічно закритих розломів
 58. Про структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів
 59. Ефективність виявлення газонафтоносних пластів і горизонтів Прикарпаття на основі методу термометричних досліджень свердловин
 60. Стан освоєння ресурсної бази вуглеводнів нафтогазоносних регіонів України
 61. Застосування програмного пакету OpenFOAM для моделювання процесу масотеплообміну в забої свердловини
 62. Літологічна характеристика відкладів бурдигал-лангійського часу Карпатського сегменту Паратетису
 63. Тектонічна діяльність в межах Передкарпатського прогину та її вплив на розподіл покладів вуглеводнів
 64. Особливості ізотопного складу сірки порід нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини
 65. Екологічно безпечний метод руйнування нафти і нафтопродуктів
 66. Перспективи нафтогазоносності ділянки Верховина-Яблуниця
 67. Пенінська тектонічна одиниця Українських Карпат - типова покривна структура
 68. Нефтеобразующие флюиды в системе геофлюидов литосферы. Источники вещества и их идентификация
 69. Текущие задачи нефтяной геологии Беларуси
 70. О флюидодинамической обстановке в глубокопогруженных горизонтах Прикавказких краевых прогибов
 71. Результаты применения мобильных геофизических методов для оценки нефтегазоносности Причерноморского региона Украины
 72. Использование технологии частотно-резонансной обработки спутниковых снимков для поисков скоплений углеводородов в нетрадиционных коллекторах
 73. Обнаружение и локализация вертикальных каналов миграции глубинных флюидов при поисках углеводородов в различных регионах
 74. Створення моделей пластових резервуарів локальних об'єктів з метою підвищення ефективності освоєння їх нафтогазових ресурсів
 75. Оцінки перспектив нафтогазоносності пошукових об'єктів Передкарпатського прогину за коплексним аналізом інформативності їх геологічних ознак
 76. Встановлення залежності пористості від розміру уламкових зерен на прикладі вивчення пісковиків підводних виносів рік Південно-Західного району Львівсько-Волинського басейну
 77. До питання про стратифікацію відкладів Сухівської світи за форамініферами (потік Бистрий)
 78. Промислова вугленосність глибоких горизонтів та напрямки освоєння Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну
 79. Палеогідродинамічні реконструкції осадових товщ на прикладі кембрійського водоносного комплексу Львівського прогину
 80. Геохімічна зональність силурійського водоносного комплексу
 81. Перспективність Волинського палеозойського підняття на сланцевий газ
 82. Застосування імітаційного статистичного моделювання при підрахунку запасів нафти і газу
 83. Особливості мінерального складу верхньоюрських карбонатних порід зовнішньої зони Передкарпатського прогину за даними комплексного термічного аналізу
 84. Еколого-геохімічна оцінка стану навколишнього геологічного середовища внаслідок впливу роботи Добротвірської ТЕС
 85. Особливості геодинаміки, сейсмотектоніки і сесмічності та перспективні енергоресурси Карпатського регіону України
 86. Сейсмічність Бориславської зони
 87. Будова та кайнозойська еволюція Кримського складчасто-насувного поясу на основі балансування розрізів та кінематичного моделювання
 88. Кайнозойська термальна історія, структурна еволюція та денудація акреційної призми Українських Карпат
 89. Внесок академіка Григорія Назаровича Доленка у розвиток термобарогеохімії-мінералофлюїдології в інституті геології і геохімії горючих копалин
 90. Леткі компоненти у верхній мантії Землі (за даними вивчення флюїдних включень у діамантах і сферулах ендогенного походження)
 91. Геотектонічна еволюція і нафтогазоносність території та акваторій України
 92. Особливості утворень мінералізації у над'ямненському строкатоколірному горизонті (Скибовий покрив, Українські Карпати)
 93. Мікроструктурні особливості і генеза суцільної прихованокристалічної сірки Передкарпатських сірчаних родовищ
 94. Перспективи відкриття нових скупчень вуглеводнів в межах Самбірського покриву Українського Передкарпаття
 95. Розподіл органогенної речовини та вуглеводнів і метасоматичні перетворення в стратиграфічному розрізі Карпатської нафтогазоносної провінції
 96. Андезити Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма - можливі флюїдотриви пасток вуглеводнів
 97. Вуглеводневі сполуки та вірогідний механізм газогенерації у перспективних на "сланцевий" газ відкладах силуру Львівського палеозойського прогину
 98. Про передумови встановлення потенційної газоносності відпрацьованого вуглепородного масиву (за мінералогічними, літолого-петрографічними, петрофізичними і термобарогеохімічними показниками
 99. Ізотопний склад стронцію кальциту прожилково-вкрапленої мінералізації у перспективно нафтогазоносних відкладах північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат
 100. Просторові закономірності розташування розривних порушень Північного борту Дніпровсько-Донецької западини за даними комп'ютерної обробки матеріалів дистанційних зйомок
 101. Уточнення геологічних моделей родовищ вуглегоднів шляхом детального розчленування продуктивних відкладів на прикладі Свидницького газового родовища
 102. Оцінювання коксівних властивостей вугілля південно-західної частини Львівсько-Волинського басейну петрографічними методами
 103. Геодинамічна еволюція напружено-деформованого стану земної кори Дніпровсько-Донецьцого палеорифту
 104. Про роль вуглеводнів у формуванні мідно-нафтогазоносного потенціалу породно-рудних комплексів Західної Волині
 105. Покрішкидля покладів вуглеводнів у рифових фаціях верхньої юри Косівсько-Угерської підзони зовнішньої зони Передкарпатського прогибу
 106. Перспективи відкриттів значних за розмірами та запасами родовищ вуглеводнів у Західному регіоні України
 107. Про тиски у процесах мінералогенезу в осадових верствах нафтогазоносних областей Альпійського складчастого поясу (за флюїдними включеннями у мінералах)
 108. Геотехнологічний спосіб підземної газифікації вугілля для почергового отримання метану та синтез-газу

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08816486 1 Нет
Книгосховище J08817483 1 Нет