Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методи та інформаційна технологія комплексного оцінювання параметрів вейвлет-перетворення нестаціонарних сигналів

Document type / Вид документа / Вид документа: Автореферат
Year / Рік видання / Год издания: 2018
Publish place / Місце видання / Место издания: Харків

Author / Автор / Автор: Твердохліб Ю. В.
Авторський знак: Т

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 20 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: спектральный анализ, спектральний аналіз

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: A21904
Cipher / Шифр / Шифр: 004.9
UDK / УДК / УДК: 004.9

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформаційні технології"
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Харківський нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця