Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій :

Алексієвський Д. Г. Синтез електромеханічних систем вітроенергетичних установок з аеродинамічним  мільтиплікуванням : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи, 14-електрична інженерія» / Алексієвський Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «ХПІ». – Харків, 2020. – 38 с.

Бушуєв Д. А. Імунні механізми управління проектами розвитку організацій в умовах кризи : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Бушуєв Денис Антонович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва та архітектури. – Київ, 2020. – 44 с.

 Гриджук Я. С. Розвиток наукових основ інжинірингу динамічних процесів трубних та штангових колон при бурінні та експлуатації свердловин : автореф.  дис.  … д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості» / Гриджук Ярослав Степанович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 36 с.

Гурочкіна В. В. Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Гурочкіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України,

Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с.

Дрокіна Н. І. Механізм управління інтегрованим Інтернет-маркетингом підприємств ринку телекомунікаційних послуг України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Дрокіна Ніна Іванівна ;  М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 40 с

Кизенко О. О. Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенцій управлінських технологій : автореф.  дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» \ Кизенко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. економ. ун-т ім.  Вадима Гетьмана». – Київ, 2020. – 38 с.

Ковалишин О. Ф. Економічні та екологічні відносини власності на землю: теорія, методологія і практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Ковалишин Олександра Федорівна ;  М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 40 с.

Луньова О. В. Розвиток наукових основ управління екологічною безпекою промислових комплексів вуглевидобувних підприємств Центрального регіону Донбасу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Луньова Оксана Володимирівна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 40 с.

Мартинов В. В. Високовольтні напівпровідникові джерела живлення з синхронними несинфазними структурами для потужних газорозрядних установок : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Мартинов Вячеслав Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2020. – 37 с.

Петрук Р. В. Наукове обґрунтування оптимальних форм інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Петрук Роман Васильович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 44 с.

Тимків Н. М. Теорія і практика підготовки фахівців нафтогазової галузі у технічних університетах України (кінець  XX – початок XXI століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Тимків Надія Михайлівна ; Нац. акад. педагогічних наук України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. Івана Зюзюна. – Київ, 2020. – 40 с.

Чебанюк О. В. Наукові основи повторного використання артефактів розробки програмного забезпечення у доменній інженерії : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Чебанюк Олена Вікторівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2020. – 40 с.

Калінічук Н. С. Формування оплати праці на підприємстві в контексті підвищення життєвого рівня : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Калінічук Надія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 20 с.

Миклуш Т. С. Еколого-економічні засади розвитку комплексного природокористування у Карпатському регіоні :  автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» /Миклуш Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 21 с.

Петруха Н. М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об`єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Петруха Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. – 24 с.

Поляруш К. А. Розроблення техніки та технології безтраншейної реконструкції трубопроводів газових і теплових мереж : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища» / Поляруш Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 22 с.

Сепеда Гуаман Діего Фернандо. Протиризикове управління стейкхолдерами організаційних проектів у сфері обслуговування літаків в умовах поведінкової економіки : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Сепеда Гуаман Діего Фернандо ;

Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 24 с. Фтома О. В. Моделі та методи ціннісно-орієнтованого управління інтегрованими проектами аграрного виробництва (на прикладі виробництва сировини та біопалива) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Фтома Оксана Віталіївна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2020. – 24 с.

Чернуха Т. С. Комплементарність розвитку системи вищої освіти в умовах економічної глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Чернуха Тетяна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Київ, 2020. – 16 с.

Вас може так само зацікавити

Презентація книги та настільної гри #ProМовУ Art

Презентація книги та настільної гри #ProМовУ

Вебінар «Індексація Google Scholar для DSpace репозитаріїв» Art

Вебінар «Індексація Google Scholar для DSpace репозитаріїв»

День кота в Європі з “муркотливими” книгами Art

День кота в Європі з “муркотливими” книгами

Новітня турецька література вже в Україні Art

Новітня турецька література вже в Україні