Нові автореферати дисертацій

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Євсєєв В. В. Методи та моделі кібер-фізичного керування процесами в організаційно-технічних виробничих об`єктах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Євсєєв Владислав В`ячеславович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 45 с.

Жигалкевич Ж. М. Програмно-цільовий розвиток квазіінтеграційних структур взаємодіючих підприємств машинобудування : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Жигалкевич Жанна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 40 с.

Іваненко О. І. Наукові основи зниження екологічних ризиків забруднення атмосферного повітря підприємствами вуглеграфітового виробництва : автореф.  дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Іваненко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 44 с.

Калашніков І. В. Науково-методологічний інструментарій оцінки територіального ризику на хімічно небезпечних об`єктах : автореф. дис. … д-ра. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Калашніков Іван  Володимирович ; М-во освіти і науки України. ДВНЗ «Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури». – Дніпро, 2021. – 31 с.

Карпалюк І. Т. Методи та засоби оцінки впливу коронного розряду на якість електропостачання : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Карпалюк Ігор Тимофійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2021. – 39 с.

Кошель А. О. Формування системи масової оцінки земель в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Кошель Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т  біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 46 с.

Ложніков О. В. Технологічні основи комплексного освоєння мінеральної сировини при розробці обводнених розсипних родовищ : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Ложніков Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка» . – Дніпро, 2021. – 28 с.

Магльована Т. В. Наукові основи використання гуанідинових сполук для підвищення екологічної безпеки життєдіяльності населення радіоактивно забруднених територій : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Магльована Тетяна В`ячеславівна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 42 с.

Міца О. В. Моделювання та оптимізація спектральних коефіцієнтів шаруватих оптичних систем з неоднорідними границями : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Міца Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2021. – 40 с.

Оксанич І. Г. Методологічні основи та інформаційна технологія динамічного розподілу виконавчих ресурсів в організаційно-технічних системах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Оксанич Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Вінницький НТУ. – Вінниця, 2021. – 40 с.

Сорока Ю. М.  Наукові основи забезпечення екологічної безпеки при поводженні з матеріалами з вмістом природних радіонуклідів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Сорока Юрій Миколайович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 42 с.

Стовпник С. М. Розвиток основ руйнівного деформування приконтурних порід слабометаморфізованого масиву дією геотехнічних збурень : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Стовпник Станіслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 38 с.

Тарасов В. Ю. Розвиток наукових основ прогнозу ендогенної пожежонебезпеки шахтопластів за ступенем метаморфічних перетворень вугілля : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Тарасов Вадим Юрійович ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2021. – 39 с.

Ущаповський Ю. В. Інституційна структура економіки в українській економічній думці XIX  – початку  XX  століття : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Ущаповський Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 36 с.

Чебанов М. О. Обґрунтування оптимальних параметрів вибою драглайнів для розробки обводнених родовищ при виймально-навантажувальних роботах : анотація дис. … д-ра філософ. наук : спец. 184 «Гірництво» / Чебанов Максим Олександрович; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 12 с.

Адамчук А. А. Обґрунтування ефективних параметрів глибоких кар`єрів при використанні комбінованого транспорту : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Адамчук Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Алексєєва А. О. Еколого-радіаційна безпека прісноводних водосховищ під впливом скидів АЕС : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Алексєєва Анна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький  нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – 24 с.

Апаракін А. Р. Підвищення ефективності чистового черв`ячного зубофрезерування циліндричних зубчастих коліс за рахунок зміни схеми різання : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстаки та інструменти» / Апаракін Антон Русланович ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїнський НТУ. – Кропивницький, 2021. – 23 с.

Бобровник В. М. Управління електроспоживанням закладів вищої освіти для підвищення їх енергоефективнсті : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Бобровник Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінницький НТУ. – Вінниця, 2021. – 24 с.

Броницький В. О. Прогнозування використання закритих полігонів твердих побутових відходів в якості основ споруд : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Броницький Вадим Олегович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 24 с.

Будар Мохамед Р. Ф. Підвищення ефективності алмазно-абразивного інструменту для обробки високоміцних композиційних матеріалів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстаки та інструменти» / Будар Мохамед Р. Ф. ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїнський НТУ. – Кропивницький, 2021. – 22 с.

Варавін Д. В. Оцінка екологічної безпеки урбанізованого середовища  в умовах пандемічних загроз на прикладі м. Київ : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Варавін Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 21 с.

Войтецький І. Є. Удосконалення управління енергетичною установкою за допомогою модельно-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» /Войтецький Ігор Євгенович ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – –Одеса, 2021. – 23 с.

Гаврилюк С. І. Система автоматичного керування безредукторними асинхронними електроприводами з аеродинамічним навантаженням : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Гаврилюк Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2021. – 21 с.

Гваджаіа Б. Д. Підвищення рівня екологічної безпеки населення архітектурно-конструктивними засобами (по фактору шуму) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Гваджаіа Бежан Джумберович ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – 24 с.

Горбатюк В. С. Інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі нейронних мереж : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Горбатюк Владислав Сергійович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського»  . – Київ, 2021. – 24 с.

Горін П. В. Підвищення ефективності газопроводів газозбірних систем нафтових і газових промислів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища» / Горін Петро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с.

Груша В. М. Інформаційна технологія обробки даних від хлорофіл-флуорометричних сенсорів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Груша Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова  . – Київ, 2021. – 20 с.

Губашова В. Є. Обґрунтування раціональних технологічних параметрів струменевої цементації в складних геотехнічних умовах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Губашова Валентина Євгенівна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 23 с.

Дегтярьова А. О. Вибір і оптимізація надійних структур інформаційно-управляючих систем на транспорті : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дегтярьова Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т.- Київ, 2021. – 20 с.

Демченко К. І. Соціально-економічна ефективність пенсійного забезпечення громадян України: автореф.  дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Демченко Карина Ігорівна ; ВНЗ «Університет ім. Альфреда Нобеля». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Желінський М. М. Система векторного керування асинхронним генератором з властивостями робастності до параметричних збурень : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електричні комплекси та системи» / Желінський Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 20 с.

Запорожець Ю. А. Метод оцінки екологічної безпеки забруднення ґрунтів промисловим підприємством : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Запорожець Юлія Анатоліївна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 23 с.

Ігнатенко Д. Ю. Обґрунтування параметрів ґрунтоцементних пальових підпірних конструкцій на зсувонебезпечних схилах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Ігнатенко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 18 с.

Ілюнін О. О. Синтез автоматизованої системи інтелектуального керування процесом безперервного травління смугової сталі : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Ілюнін Олег Олегович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. -22 с.

Квітка Н. Ю. Теоретичне обґрунтування та впровадження удосконалених деформаційно-швидкісних режимів безперервної поздовжньої безоправочної прокатки труб : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» / Квітка Наталія Юріївна; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. – Дніпро, 2021. – 22 с.

Клюнь А. М. Підвищення надійності експлуатації газотранспортних систем на засадах удосконалення нормативної бази : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища» / Клюнь Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с.

Колганова І. Г. Інноваційно-інвестиційні напрями розвитку землеустрою на місцевому рівні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Колганова Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 24 с.

Коляда М. К. Створення комплексних екологічно безпечних технологічних процесів переробки колагенвмісних відходів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Коляда Максим Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2021- 25 с.

Колядюк А. С. Термоміцність регулювального клапана парової турбіни : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Колядюк Андрій Сергійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. – Харків, 2021. – 21 с.

Короленко М. В. Формування природно-ресурсного потенціалу сталого розвитку територіальних громад : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Короленко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 24 с.

Косенко А. В. Удосконалення систем підповерхового обвалення при розробці багатих залізних руд : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» / Косенко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Криворучко Д. В. Регульований компенсатор неактивних складових повної потужності в суднових електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворювачами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи « / Криворучко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. -20 с.

Кузнєцов В. О. Моделювання і розпізнавання емоційних складових на обличчі людини : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Кузнєцов Владислав Олександрович ; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2021. – 20 с.

Куцеволова М. В. Державне регулювання ринку праці в сегменті малого та середнього бізнесу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Куцеволова Маріанна Віталіївна ; ВНЗ «Ун-т ім. Альфреда Нобеля». – Дніпро, 2021. – 21 с.

Левіщенко О. С. Оцінювання ефективності консалтингових послуг для дорожньо-будівельних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Левіщенко Олена Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2021. – 20 с.

Левковець Н.П. Ідентифікація стану економічної безпеки та базові засади і заходи її забезпечення для підприємств автомобільного транспорту : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Левковець Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2021. – 20 с.

Лінгур Л. М. Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу в умовах діджиталізації економіки : автореф. дис … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Лінгур Любов Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с.

Маруня Ю. В. Силові гібридні фільтри для систем децентралізованого електропостачання : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Маруня Юлія Василівна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2021. – 21 с.

Мельников А. Ю. Міграція важких  металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Мельников Андрій Юрійович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем». – Харків, 2021. – 23 с.

Нефедова О. Г. Формування конкурентоспроможного адаптаційного потенціалу підприємства в умовах нестабільності ринку : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності)» /Нефедова Олександра Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с.

Пальков І. А. Термоміцність замкового з`єднання робочих лопаток парової турбіни : автореф. дис. …канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Пальков Ігор Андрійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного, Акціонерне товариство «Турбоатом». – Харків, 2021. – 19 с.

Пендзей Л. П. Планування землекористування сільських територій в умовах обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Пендзей Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2021. – 20 с.

Перит І. О. Управління доходами домогосподарств від підприємницької діяльності : автореф. дис. … канд. екон.наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Перит Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Західноукраїнський нац. ун-т. – Тернопіль, 2021. – 20 с.

Печончик Т. І. Організаційно-економічний механізм залучення додаткових джерел фінансування підприємств дорожнього господарства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Печончик Тарас Іларіонович ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2021. – 20 с.

Резяпов К. І. Регулювання інвестиційних процесів на фондовому ринку України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Резяпов Кирило Ігорович ; ВНЗ «Ун-т ім. Альфреда Нобеля». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Розіскулов С. С. Взаємозалежні перехідні процеси у колах електророзрядних установок з керованими напівпровідниковими комутаторами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Розіскулов Сергій Сергійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2021. – 21 с.

Романіка Т. К. Динаміка та чинники молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Романіка Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 16 с.

Руденко  М. А. Визначення параметрів електропривода з асинхронним двигуном і врахуванням ефекту витіснення струму : автореф. дис. … канд. техн наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Руденко Микита Андрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – 20 с.

Сватко В. В. Інтелектуальні методи та інформаційна технологія оптимізації процесів доставки вантажів у великих містах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Сватко Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2021. – 20 с.

Сіпаков Р. В. Удосконалення управління екологічним ризиком від забруднення атмосферного повітря на автошляхопроводах територій (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Сіпаков Ростислав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 21 с.

Фафлей О. Я. Підвищення втомної міцності двоопорних замкових різьбових з`єднань елементів бурильної колони : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості» / Фафлей Олег Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с.

Фрідман О. А. Підприємництво в структурі національної інноваційної системи : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Фрідман Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун- т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 18 с.

Чередник В. А. Закономірності формування газових колекторів при відпрацюванні пластів глибоких шахт : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Чередник Владислав Андрійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 19 с.

Черняєв О. В. Обґрунтування глибини розробки нерудних родовищ скельних корисних копалин з внутрішнім відвалоутворенням : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Черняєв Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Вас може так само зацікавити

Вітаємо Вас з днем Святого Миколая! Art

Вітаємо Вас з днем Святого Миколая!

З Днем Незалежності України! Art

З Днем Незалежності України!

Тарас Григорович Шевченко Art

Тарас Григорович Шевченко

Вітаємо з Великоднем! Art

Вітаємо з Великоднем!