Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Кірілов А. К. Зв`язок ієрархічної тріщинувато-пористої структури з сорбційними, транспортними та електрофізичними властивостями вугільної речовини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Кірілов Андрій Кузьмич ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 37 с.

 Кудінова А. В. Відносини споживання в парадигмі глобальної політичної економії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Кудінова Алевтина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. - 31 с.

 Гевко Б. Р. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Гевко Богдан Романович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. –

20 с.

Дзюба Т. А. Інтегральна система підвищення інвестиційного потенціалу підприємства в механізмах реалізації інноваційних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка на управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Дзюба Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. – 21 с.

                                         

Літковець С. П. Оптимізація режимів роботи статичних тиристорних компенсаторів з примусовою комутацією та пофазним керуванням реактивною потужністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Літковець Сергій Петрович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2016. – 21 с.

 

Пацан В. О. (Євлогій, архієпископ Новомосковський) Американский персоналіз : генезис, ідеї, критика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 « Історія філософії» / Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський) ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – 19 с.

 

Селюченко М. О. Моделі та алгоритми підвищення якості обслуговування у телекомунікаційних програмно-конфігурованих мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Селюченко Мар`ян Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». –Львів, 2016. – 21 с.

 

Синельніков О. Д. Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 « Екологічна безпека» / Синельніков Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2016. – 21 с.

 Тимофєєв О. В. Філософсько-теологічні погляди Бернарда Клервоського в контексті європейської історії філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Тимофєєв Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 21 с.

 Успенський Б. В. Нелінійні нормальні форми коливань силових передач двигунів внутрішнього згоряння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 « Динаміка та міцність машин» / Успенський Борис Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ун-т». – Харків, 2016. – 19 с.

 Юдіна М. І. Механізм управління собівартістю конкурентоспроможної продукції машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Юдіна Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. -20 с.