Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Сакалова Г. В. Науково-теоретичні основи комбінованих процесів очищення водних середовищ із використанням природних сорбентів : автореф. дис. д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Сакалова Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 32 с.

 Гонтарь П. А. Удосконалення технології механічного руйнування гірських порід використанням кумулятивного вибухового ядра : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Гонтарь Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 22 с.

Сніцар М. О. Обгрунтування геомеханічної стійкості масиву набухаючих грунтів в гідротермальних умовах : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Сніцар Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 20 с.

 Трач І. А. Заходи екологічної безпеки з відновлення та збереження мисливської теріофауни лісостепового Поділля : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Трач Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти на управління. – Київ, 2017. – 22 с.

Червенець В. В. Підвищення якості передачі потокового трафіку в мультисервісних мережах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Червенець Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2017. – 21 с.

Шпур О. М. Підвищення якості надавання композитних сервісів у мережах із сервісно-орієнтованою архітектурою : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Шпур Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2017. – 21 с.

Агамалов О. М. Покращення динамічних властивостей енергосистем на базі нових структур систем керування збудженням синхронних машин : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.14.02 « Електричні станції, мережі і системи» / Агамалов Олег Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 36 с.

Кривомаз Т. І. Наукові основи моніторингу забруднення навколишнього середовища токсичними елементами з використанням міксоміцетів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Кривомаз Тетяна Іванівна ; М-во освіті і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2017. – 40 с.

Агадавуді Джольфаі Мані. Формування динамічно стійких грунтових масивів в основі підземних споруд : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Агадавуді Джольфаі Мані ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 21с.

Андрєєва А. В. Зниження радіаційної небезпеки на теріторії промислового майданчику «Сухачівське» : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» /Андрєєва Антоніна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури». – Дніпро, 2017. – 22 с.

 Блізнюкова О. Ю. Визначення режиму гірничих робіт і продуктивності кар`єру з урахуванням їх взаємозв`язків : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Блізнюкова Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». - Кривий Ріг, 2017. – 20 с.

Горобчишин О. В. Розробка наукового супроводу управління технологічною тріщинуватістю блокового каменю при підготовці до виймання : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 « Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Горобчишин Олег Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 24 с.

Дзінько А. М. Мультиагентний підхід до автоматизації процесів керування матеріальними потоками в логістичних системах : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Дзінько Анастасія Михайлівна ;М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 20 с.

Дзінько Р. І. Підвищення надійності системи оперативного управління гнучких виробничих систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Дзінько Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 20 с.

Діденко В. О. Керування напівпровідниковими перетворювачами в системі електрогідравлічного приводу за сигналами прискорень : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.12 « Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Діденко Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн.    ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 21 с.

 Димитрук Т. М. Седиментаційна стійкість та стабілізація спиртовугільних суспензій : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.11 «Колоїдна хімія» / Димитрюк Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ. – 20 с.

Дьяков С. О. Динамічне оперативне керування гнучкою виробничою системою в умовах невизначеності : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Дьяков Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 26 с.

Забишний Я. О. Підвищення рівня екологічної безпеки міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Івано-Франківськ) : автореф дис … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Забишний Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

 Крета Д. Л. Оцінка стану складових довкілля з використанням технологій дистанційного зондування землі та геоінформаційних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Крета Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ,2017. – 20 с.

Мердух І. І. Управління соціальною складовою екологічної безпеки міських агломерацій в умовах електромагнітного випромінювання (на прикладі м. Івано-Франківськ) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» /Мердух Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 24 с.

Мочона Л. Г. Формування інструментарію контролінгу виробничо-господарської діяльності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Мочона Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2017. – 21 с.

Ніколаєва І. О. Екологічний аудит промислових хвостосховищ із застосуванням контрольних списків як передумова підвищення їх екологічної безпеки : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 « Екологічна безпека» / Ніколаєва Ірина Александрівна ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2017. – 24 с.

Павлова О. В. Правові засади формування екологічної держави за участю громадськості : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Павлова Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2017. – 20 с.

 Петриченко А. А. Методи та засоби обмеження струмів витоку на землю в системах електропостачання залізорудних шахт : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Петриченко Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2017. – 22 с.

Покуль О. В. Інфраструктурно-інституційне забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Покуль Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ, 2017. – 20 с.

Самусь Г. І. Трансформація аграрних відносин в умовах соціально-економічних перетворень : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Самусь Ганна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2017. – 22 с.

Семотюк Л. Р. Взаємовідносини малих і середніх підприємств з банками в умовах кризових явищ : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) » / Семотюк Лілія Романівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. –

20 с.

Стеценко Д. О. Автоматизоване керування брагоректифікаційною установкою на основі інтелектуальних алгоритмів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Стеценко Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2017. – 20 с.

 Струбицький Р. П. Методи та алгоритми побудови хмаркових сховищ даних на основі розподілених телекомунікаційних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Струбицький Ростислав Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2017. – 21 с.

Чернова Н. С. Розвиток методичних підходів до оцінювання вартості залізничного рухомого складу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) » /Чернова Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. – 20 с.

Яблонська-Агу Н. Л. Формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) » /Яблонська-Агу Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2017. – 20 с.

Яцик Б. П. Вилучення урану (VI) та важких металів з водних середовищ сорбційними та баромембранними методами : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Яцик Богдан Петрович ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім.А. В. Думанського. – Київ, 2017. – 20 с.