Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Бородавка Є. В. Методологія створення інформаційної технології автоматизації життєвого циклу будівельних об`єктів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Бородавка Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 40 с.

Гурець Л. Л. Науково-методологічні основи екологічної безпеки при забрудненні атмосферного повітря газопиловими викидами промислових підприємств : автореф. дис. .д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Гурець Лариса Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 39 с.

Соболевський Р. В. Управління якістю нерудних будівельних матеріалів на основі геостатистичного моделювання : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Соболевський Руслан Вадимович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017.- 36 с.

Алахмад Алмоу Кутайба. Оптимальне керування процесом крекінгу вакуумного газойлю аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Алахмад Алмоу Кутайба ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с.

Артеменко А. В. Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо ( на прикладі Харківського метрополітену) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 « Екологічна безпека» / Артеменко Андрій Віталійович ; М-во екології та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем», М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – 20 с.

Губський А. М. Автоматизація процесу управління міським господарством : автореф. дис. канд. техн. наук : спец 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Губський Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017.- 21с.

Данілкова А. Ю. Управління енергоефективністю промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Данілкова Анастасія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2017. – 20 с.

Дацкевич Н. О. Соціальна відповідальність підприємництва : формування та реалізація в національній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Дацкевич Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2017. – 18 с.

Жегуліна Ю. М.Транскордонний вплив Чернаводської та Рівненської атомних електростанцій на забруднення тритієм річок Дунай та Стир : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 « Екологічна безпека» / Жегуліна Юлія Миколаївна ; М-во екології та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т еколог. проблем», М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна . – Харків, 2017. -21 с.

Карпенко О. О. Ідея абсолютної музики в історико-філософському вимірі : автореф. дис. …канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Карпенко Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – 19 с.

Корж Є О. Сорбція біосорбція фармацевтичних речовин на активованому вугіллі для ефективного їх вилучення із води : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Корж Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2017. – 19 с.

 

Кравченко Г. М. Фотохімічна деструкція фенолу у гумусовмісних водах : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Кравченко Ганна Михайлівна ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2017. – 20 с

Лихогруд О. М. Грошова оцінка земель населених пунктів в умовах ринкових відносин : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Лихогруд Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 22 с.

Мазур Т.А. Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 « Електричні станції, мережі і системи» / Мазур Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2017. – 21 с.

Мельнікова О. Г. Підвищення екологічної безпеки заміських об`єктів дорожньої інфраструктури : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 « Екологічна безпека» / Мельнікова Оксана Григорівна ; М-во екології та природних ресурсів України, НДУ «Український науково-дослідний ін-т еколог. проблем», М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна . – Харків, 2017. – 23 с.

Мердух С. Л. Керування блочно-знесолюючою установкою у другому контурі АЕС із ВВЕР-1000 : автореф. дис. …канд. техн. наук : спец. 05.13.07 « Автоматизація процесів керування» / Мердух Світлана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017.- 21 с.

Мохаммад Ібрагім Мохаммад АльШарарі : Адресне управління режимами споживання електричної потужності в енергетичній системі : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Мохаммад Ібрагім Мохаммад АльШарарі ;М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017.- 20 с.

Несправа М. В. Соціально-філософський вимір ідей І. Ільїна та А. Бадью щодо сутності та походження зла : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Несправа Микола Вікторович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – 19 с.

Оборонов Т. Ю. Моделі і засоби діагностування енергетичного і технічного стану синхронного електроприводу насосних установок : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Оборонов Тарас Юрійович ; М--во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017.- 20 с.

Попова М. О. Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами у природоохоронній діяльності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Попова Марія Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2017. – 20 с.

Саричев Д. О. Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Саричев Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана».- Київ, 2017. – 20 с.

Степаненко Т. О. Управління матеріальними ресурсами підприємства (за матеріалами гірничо-збагачувальних комбінатів України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Степаненко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана».- Київ, 2017. – 20 с.

 

Ступіна Ю. Ю. Організаційно-економічне забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування : автореф. дис. … канд. екон наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)»/ Ступіна Юлія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2017. – 22 с.

Ярова Б. М. Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Ярова Богдана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 23 с.