Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Босий Д. О. Розвиток наукових основ підвищення енергоефективності режимів електропостачання електрифікованих залізниць : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 « Електротранспорт» / Босий Дмитро Олексійович ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2017. –41 с.

Виноградов А. Г. Розвиток наукових основ систем захисту працівників від потужних теплових випромінювань водяними завісами : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Виноградов Анатолій Григорович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донец. нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2017. – 40 с.

Заковоротний О. Ю. Синтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 « Автоматизація процесів керування» / Заковоротний Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». –Харків, 2017. – 39 с.

Осадча Т. С. Бухгалтерський облік та аналіз ренти : теорія і методологія : автореф. дис. …д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік та аудит ( за видами економічної діяльності)» / Осадча Тетяна Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. - Житомир, 2017. – 37 с.

Попова Н. В. Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингова підтримка : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) » / Попова Надія Василівна ; М-во освіти і науки України. Укр. держ. ун-т залізничного транспорту. – Харків, 2017. – 40 с.

Сукач С. В. Моніторинг і керування рівнями фізичних факторів виробничого середовища : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Сукач Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донец. нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2017. – 36 с.

Аблязова Е. З. Податок на нерухоме майно у стимулюванні економічного розвитку регіону : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 « Гроші, фінанси і кредит» / Аблязова Ельвіра Зуфарівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 21 с.

Башинський Т. В. Механізми реалізації соціальної політики в системі альтернатив фінансового забезпечення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Башинський Тарас Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницьк, 2017. – 21 с.

Буравченко К. О. Автоматизована система керування водопостачанням з використанням кусочно-неперервних функцій у сигналі керування : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Буравченко Костянтин Олегович ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кропивницький, 2017. – 20 с.

Гапон Ю. В. Формування на оцінювання потенціалу стратегічних змін підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 ««Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) » / Гапон Юлія Володимировна ; М-во освіти і науки, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2017. – 20 с.

 

Дзюбак К. М. Організаційно-інституціональний механізм управління сільськогосподарським землекористуванням : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» /Дзюбак Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів. – 2- с.

Євтєєва Л. І. Оптимізація процесу екскавації гірської маси в кар`єрах з урахуванням динамічного опору копанню : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 « Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Євтєєва Любов Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2017. – 23 с.

Ковтун В. П. Репутаційні ризики та їх вплив на економічну безпеку підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ковтун Віта Петрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ. 2017. – 20 с.

Кутняшенко О. І. Обґрунтування параметрів промислової переробки заскладованих несортованих побутових відходів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. : 21.06.01«Екологічна безпека» / Кутняшенко Олексій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 21 с.

Лебедєва О. С. Захист атмосферного повітря від забруднення викидами сірководню з каналізаційних мереж : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Лебедєва Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2017. – 24 с.

Лоза Є. А. Удосконалення системи аерокосмічного екологічного моніторингу використанням спектрополяриметрів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Лоза Євген Анатолійович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2017. – 16 с.

Михальова М. Ю. Удосконалення методичного забезпечення відчуження земельних ділянок для суспільних потреб : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» / Михальова Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ. – 20 с.

Міхно П. Б. Методичні засади планування раціонального використання порушених земель : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Міхно Павло Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 21 с.

Мухіна К. Є. Оцінювання змін стану екологічної безпеки територій при впровадженні сучасних технологій переробки рослинних відходів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Мухіна Катерина Євгенівна ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2017. – 20 с.

Муратов О. М. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Муратов Олег Михайлович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. досліджень. – Одеса, 2017. – 24 с.

Стеценко А. М. Автоматизоване керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур при підґрунтовому зволоженні з врахуванням збурень : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Стеценко Анастасія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 25 с.

Сурмай Д. Д. Управління витратами і прибутком на основі концепції маржинального підходу на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Сурмай Данило Данилович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2017. -20 с.

Фаринович І. В. Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Фаринович Ірина Володимирівна ;М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2017. – 20 с.

Циганкова С. Г. Обгрунтування параметрів нормалізації аероіонного режиму в приміщеннях при штучній іонізації повітря : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Циганкова Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Придніпровська держ. акад. буд-ва та архітектури». – Дніпро, 2017. – 21 с.

Шамрай В. І. Управління декоративними властивостями гірських порід на основі фактурної обробки : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Шамрай Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2017. – 20 с.

Юрчик І.Б. Інституційне забезпечення пріоритетів розвитку національного ринку праці : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец : 08. 00. 07 «Демографія, економіка праці, соціальна економічна політика» / Юрчик Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України,Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2017. – 21 с.

Якунін О. А. Вдосконалення математичної моделі розрядної лампи високого тиску на основі експериментальних даних : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.07«Світлотехніка та джерела світла» / Якунін Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2017. – 21 с.