Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Антонов А. В. Узагальнення і розвиток наукових основ розроблення та технологій застосування екологічно прийнятних вогнегасних речовин : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Антонов Анатолій Васильович ; М-воекол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2017. – 55 с.

Кузін Н. В. Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 « Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Кузін Наталія Василівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2017. – 40 с.

 

Мартинова Л. Б. Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у забезпеченні соціально-економічних ефектів входження України до ЄС : автореф.дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Мартинова Лілія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т . – Хмельницький, 2017. – 40 с.

 

Попович В. В. Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові основи фіто меліоративних заходів їх виведення з експлуатації : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01.»Екологічна безпека» / Попович Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2017. – 40 с.

 

Тугай Д. В. Енергоефективність інтелектуальних систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Тугай Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». - Харків, 2017. – 36 с.

 

Базалійська Н. П. Управління персоналом машинобудівного підприємства на засадах контролінгу трудової поведінки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Базалійська Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. –Хмельницький, 2017. – 21 с.

 

Докуніна К. І. Формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах комунального господарства : автореф. дис. … канд. екон. наук :спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Докуніна Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац.ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків,2017. – 22 с.

 

Миськовець Н. П. Розвиток екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Миськовець НаталіяПетрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2017.- 20 с.

Мохаммад Кхір Фалах Щ Алькайдех. Регламентація трудових процесів на будівельних підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Мохаммад Кхір Фалах Щ Алькайдех ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 21 с.

 

Скорина Т. М. Прогнозування міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Скорина Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2017.- 20 с.

 

Смоленніков Д. О. Організаційно-економічне забезпечення соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Смоленніков Денис Олегович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2017. – 21 с.

 

Тадеєва Н. В. Сумлінна ділова практика корпорацій в системі соціального партнерства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Тадеєва Наталія Валеріївна ;

М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2017.- 20 с.

 

Триснюк Т. В. Моніторинг природно-заповідних територій та об`єктів з використанням геоінформаційних технологій ( на прикладі Тернопільської області) :автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Триснюк Тарас Васильович ; М-во екол. та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядипломної освіти на управління. - Київ, 2017. – 16 с.