Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Капріцин І. І. Спадкоємність у розвитку релігійної культури : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Капріцин Ігор Ілліч ; М-во освіти і науки України. Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – 36 с.

Собко О. М. Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Собко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2017. – 36 с.

Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед. Маркетингова стратегія виходу українських промислових підприємств на ринки Близького Зходу : автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донец. нац. техн. ун-т». –Покровськ, 2017. – 24 с.

Барсукова Г. В. Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при утилізації залізного купоросу виробництва пігментного двоокису титану : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Барсукова Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2017. – 22 с.

Берлов О. В. Підвищенні безпеки на об`єктах Павлоградського хімічного заводу при виникненні екстремальних ситуацій : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Берлов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ
«Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури». – Дніпро, 2017. – 20 с.

Білова М. О. Системний аналіз еколого-соціально-економічних об`єктів для вивчення комплексної оцінки рівня екологічної безпеки : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Білова Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2017. – 27 с.

 

Грабітченко В. М. Комплексна переробка високомінералізованих стоків в екологічно безпечному промисловому водоспоживанні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Грабітченко В. М. ; М-во освіти і науки України, Нац.

техн. ун-т України «Киів. політехн. ін.-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 21 с.

 

Думич С. С. Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Думич Степан Степанович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2017. – 20 с.

 

Єгорова О. В. Екологічно безпечне поводження з міцеліальними відходами біотехнологічного виробництва лимонної кислоти : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Єгорова Оксана В`ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 20 с.

 

Жукова Н. І. Обгрунтування сейсмобезпечних параметрів буропідривних робіт на кар`єрах в умовах закарстованих породних масивів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Жукова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Киів. політехн. ін.-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 24 с.

 

Іваніенко К. В. Формування стратегії розвитку експортного потенціалу промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Іванієнко Карина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2017. – 20 с.

 

Клешов А. Й. Удосконалення технології плазмо-механічного руйнування гірських порід : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Клешов Антон Йосипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Киів. політехн. ін.-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 23 с.

 

Ковтун А. І. Удосконалення технології керованого розколу кам`яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Ковтун Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, , Нац. техн. ун-т України «Киів. політехн. ін.-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 22 с.

 

Козуля М. М. Комплексна інформаційно-системна оцінка рівня екологічної безпеки складних об`єктів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Козуля Марія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2017. – 27 с.

Лагойда А. І. Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом із застосуванням методів нечіткої логіки : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец : 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Лагойда Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

 

Манжула С. П. Розробка та застосування розширених технологічних моделей в економіці :автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології і економіці» / Манжула Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2017. – 20 с.

 

Мирутенко Л. В. Інформаційна технологія формування системи дистанційного навчання вищого навчального закладу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Мирутенко Лариса Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Киів. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 18 с.

 

Оверченко Т. А. Створення комплексної технології стабілізаційної обробки води для водо -циркуляційних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Оверченко Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, , Нац. техн. ун-т України «Киів. політехн. ін.-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 21 с.

 

Поклонська Л. С. Формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Поклонська Лілія Сргіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2017. – 20 с.

 

Полтавець А. М. Еколого-економічна оцінка рекреаційного потенціалу землекористування : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Полтавець Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 20 с.

 

Полторак О. Б. Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики будівельних конструкцій : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Полторак Олександр Борисович ; М-во освіти і науки України, Киів. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 19 с.

 

Свиридова Л. А. Економічні та екологічні інструменти державного адміністрування раціонального використання та охорони земель : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Свиридова Лілія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 21 с.

 

Сич М. А. Сценарно-синергетичне управління матеріальними потоками технологічного комплексу цукрового заводу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Сич Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2017. – 19 с.

 

Троханяк В. І. Енергоефективна система підтримання мікроклімату в птахівничих приміщеннях : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Троханяк Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац.

ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 26 с.

 

Улітіна М. Ю. Підвищення безпеки проведення робіт при ліквідації наслідків пов`язаних з обрушенням будівель : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» /Улітіна Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ « Придніпр. держ.акад. буд-ва та архітектури». -   Дніпро, 2017. – 20 с.

 

Черняк Г. М. Забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств : автореф. дис.   канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Черняк Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Киів. політехн. ін.-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 24 с.

 

Чирченко Д. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при керуванні процесом збирання енергетичних культур для біогазових установок : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец: 05.13.06 «Інформаційні технології» / Чирченко Дмитро Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ. 2017. – 24 с.

 

Чорній В. В. Механізм інвестиційного забезпечення підприємств газової промисловості : автореф. дис … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Чорній Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, , Нац. техн. ун-т України «Киів. політехн. ін.-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 24 с.

 

Чудак В. В. Інституційний механізм реалізації конкурентної політики держави : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Чудак Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2017. – 24 с.

 

Школьна О. В. Атоматизована система випереджувального багатокритеріального управління випарною установкою цукрового заводу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец: 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Школьна Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2017. – 23 с.

 

Щур В. І. Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Щур Всеволод Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехн.». – Львів, 2017. – 20 с.

 

Яхненко О. М. Екологічно безпечна утилізація фосфогіпсу у технологіях захисту атмосферного повітря : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Яхненко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ.

ун-т. – Суми, 2017. – 22 с.