Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Артемчук Т. О. Трансформація організаційної структури підприємств природних монополій : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Артемчук Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

Ігнатов А. О. Обгрунтування параметрів технології і технічних засобів підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.10 «Буріння свердловин» / Ігнатов Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Нац. гірничий ун-т». – Дніпро, 2017. – 19 с.

 Кайдан М. В. Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних транспортних мереж : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Кайдан Микола Володимирович ; М- во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2017. – 40 с.

 Копчак Б. Л. Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Копчак Богдан Любомирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2017. – 40 с.

 Легкий О. А. Цифрові комунікаційні інструменти маркетингу пивоварних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Легкий Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2017. – 20 с.

 Литвиненко Л. О. Моделі на методи аналітико-синтетичної обробки різномовної текстової інформації в знання-орієнтованій системі машинного перекладу : автореф. дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Литвиненко Леонід Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017.- 24 с.

 Макаров В. М. Оптимізація розвитку технологічних систем вуглевидобування за показниками енергетичної та економічної ефективності : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Макаров Віталій Михайлович ; НАН України, Ін-т загальної енергетики. – Київ, 2017. – 20 с.

 Матющенко С. С. Оцінювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Матющенко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2017. – 20 с.

 Ніколаєвський О. Ю. Моделі, методи та інформаційна технологія автоматизованого опрацювання текстів на природній мові : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Ніколаєвський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 23 с.

 Черьопкін Є. С. Атоматизація процесів керування прогріванням паперового полотна у сушильній частині папероробної машини : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Черьопкін Євгеній Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2017. – 20 с.

 Чернова В. В. Контролінг в управлінні вартістю підприємства : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Чернова Вікторія Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2017. – 20 с.