Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Дорош М. С. Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Дорош Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 44 с.

Крисак А. І. Регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 « Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Крисак Алла Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2018. – 40 с.

Паризький І. В. Державне регулювання інноваційно-технологічними змінами в національній економіці : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Паризький Ігор Володимирович ; ВНЗ «Національна академія управління». – Київ, 2018. – 33 с.

Ступень Н. М. Еколого-економічні засади збалансованого розвитку рекреаційних територій : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 « Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Ступень Назар Михайлович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 36 с.

Демченко Г. В. Організаційне забезпечення активізації інноваційної діяльності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Демченко Ганна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків,2018. – 20 с.

Ємець В. В. Нагромадження капіталу в умовах економічної нестабільності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Ємець Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2018. – 20 с.

Єрукаєв А. В. Моделі і методи ідентифікації параметрів при виборі земельних ділянок для об`єктів будівництва : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Єрукаєв Андрій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ,2018. – 18 с.

Ільків Н. В. Політико-економічний аналіз сектора нематеріальних послуг в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Ільків Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – 20 с.

Катран М. В. Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Катран Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України,Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2018. – 23 с.

Качала С. В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі Верхнього Дністра) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Качала Софія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

Качала Т. Б. Удосконалення систем екологічного моніторингу грунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Качала Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. –Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

Кологривов Я. І. Інноваційний розвиток підприємств енергетичного машинобудування : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Кологривов Ярослав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського). – Київ, 2018. – 24 с.

Котляревська К. Ю. Теоретичне та методичне забезпечення найму персоналу підприємства : автореф. дис. … канд. екон наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / КотляревськаКсенія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2018. – 20 с.

Крохтяк О. В. Економічна оцінка функцій земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 « Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Крохтяк Олександра Василівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 20 с.

Матіщак Ю. І. Організаційно-технічна складова забезпечення розвитку підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності» / Матіщак Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2018. – 21 с.

Нвосу Джонатан Емека. Оцінка впливу розвідки та видобутку нафти на довкілля та соціально-економічний розвиток регіону дельти Нігеру в Нігерії : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Нвосу Джонатан Емека ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2018. – 22 с.

Остапенко А. А. Підвищення екологічної безпеки виробництва паперу та картону із вторинної сировини : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Остапенко Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2018. – 20 с.

Савеленко Г. В. Автоматизація процесу керування подачею електрода-інструмента при розмірній обробці дугою : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Савеленко Григорій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Центрально-український нац. техн. ун-т. –Кропивницький, 2018. – 23 с.

Штерндок Е. С. Моделювання впливу просторових факторів на оцінку та використання земель мегаполісу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Штерндок Ернест Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2018. – 20 с.