Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій: 

 

Бахарєв В. С. Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Бахарєв Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. –Суми, 2018. – 36 с.

 

Бачо Р. Й. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг (аналітичний та інституційний аспекти) : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Бачо Роберт Йосипович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2018. – 40 с.

 

Бурчак О. В. Розвиток теорії та розробки фізико-хімічної моделі аномальних метанопроявів у вугільних шахтах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Бурчак Олександр Васильович ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова, НАН України. – Дніпро,2018. – 37 с.

 

Находов В. Ф. Управління режимами споживання та ефективністю використання електричної енергії в енергетичних системах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Находов Володимир Федорович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2018. – 49 с.

 

Браткова І. М. Фінансові інструменти внутрішніх державних запозичень в Україні :автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Браткова Іванна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. навчально-наукова установа «Акад. фінансового управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Головатий Р. Р. Управління безпекою на стадії планування проектів створення об`єктів з масовим перебуванням людей : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Головатий Роман Русланович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів,2018. – 24 с.

Завальнюк К. С. Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Завальнюк Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України . – Київ,2018. – 22 с.

 

Коваль В. В. Малоциклова втома елементів конструкцій з урахуванням пошкоджуваності : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Коваль Віктор Вікторович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2018. – 24 с.

 

 Ковтун А. І. Удосконалення технології керованого розколу кам`яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Ковтун Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2018. – 21 с.

Кушлик Р. Р. Обгрунтування параметрів електротехнологічного комплексу для покращення функціональних властивостей біопального : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Кушлик Руслан Романович ; М-во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2018. – 20 с.

 

Маслій А. С. Структурний та параметричний аналіз систем автоматичного керування лінійними електродвигунами моношпального стрілочного переводу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Маслій Андрій Сергійович ; М-во освіти і наук України, НТУ «Харків. політехн. ін -т». – Харків, 2018. – 24 с.

 

Нам`ясенко В. М. Управління ефективністю діяльності промислових підприємств на засадах маржинального підходу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами екон. діяльності) / Нам`ясенко Віктор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т.  – Хмельницький, 2018. – 19 с.

 

Петренко Т. В. Розроблення хімічних процесів комплексної переробки карбонатного осаду цукрового виробництва : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Петренко Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. – Київ, 2018. – 20 с.

 

Петруха С. В. Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Петруха Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. навчально-наукова установа «Академія фінансового управління». – Київ,2018. – 23 с.

 

Семенюк І. Ю. Механізм зовнішньоекономічної адаптації підприємств до умов євро- інтеграційних процесів : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08-00-04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Семенюк Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницкий,2018. – 20 с.

 

Шаповалова Е. П. Формування партнерських відносин зі споживачами на засадах етичного маркетингу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Шаповалова Еліна Пилипівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 21 с.