Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

 

Бутрим О. В. Теоретико-методологічні основи низьковуглецевого землекористування в контексті збалансованого розвитку агросфери : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Бутрим Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 40 с.

 

Селезньова О. О. Теоретико- методологічні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Селезньова Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків,2018. – 38 с.

 

Аль-Абабнех Хасан Алі Касем . Метаевристичний підхід до планування рекламної кампанії промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аль-Абабнех Хасан Алі Касем ; М-во освіти і науки України, Донбаська державна машинобудівна академія. – Краматорськ,2018. – 20 с.

 

 Безсонов Є. М. Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Безсонов Євген Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 20 с.

 

Васькіна І. В. Оцінка техногенного навантаження на придорожні екосистеми : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Васькіна Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми,2018. –23 с.

 

 Вільхівська О. В. Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного бізнесу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) / Вільхівська Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків,2018. – 20 с.

 

Володіна В. О. Державне регулювання інноваційними інтересами підприємництва : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Володіна Валерія Олегівна ; ВНЗ «Нац. академія управління». – Київ, 2018. – 19 с.

 

Гарбуз С. В. Підвищення екологічної безпеки процесу вентиляції резервуарів з нафтопродуктами :автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Гарбуз Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми. – 2018. – 23 с.

 

 Іванишина Г. С. Державне регулювання у сфері пробірного нагляду : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Іванишина Галина Сергіївна ; ВНЗ «Нац. академія управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

 

Камінецька О. В. Удосконалення управління земельно-ресурсним потенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. : 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Камінецька Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ,2018. -20 с.

 

Кирилюк О. С. Удосконалення системи оцінювання впливу процесів підтоплення територій південного Кривбасу на їх екологічну безпеку : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Кирилюк Олександр Степанович ; М-во екології та природних ресурсів України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2018. – 20 с.

 

 Копилова Л. О. Інтелектуальна автоматизована система керування електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства : автореф.  дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Копилова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2018. – 23 с.

 

 Левінський М. В. Адаптивне керування об`єктами технологічного типу : алгоритми пасивного самоналагодження коефіцієнта передачі регуляторів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Левінський Максим Валерійович ; Одеська нац. акад. харчових технологій, М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2018. – 23 с.

 

Микитюк В. П. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств: інвестиційний аспект : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 (Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) / Микитюк Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль,2018. – 20 с.

 

 Мороз А. О. Кримінально-правове дослідження злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст.. 397 КК України) : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально -виконавче право) / Мороз Андрій Олександрович ; ВНЗ «Нац. академія управління». – Київ,2018. – 2- с.

 

Неботов П. Г. Організаційно-економічний механізм експортного контролю в оборонно-промисловому комплексі України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Неботов Петро Григорович ; ВНЗ «Нац. академія управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Ольховенко О, І. Кримінально-правова характеристика злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов`язків (ст. 385 КК України) / Ольховенко Олег Ігорович ; ВНЗ «Нац. академія управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Паньков Д. В. Автоматизоване управління технологічним комплексом хлібопекарського виробництва на основі методів кваліметрії : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 « Автоматизація процесів керування» / Паньков Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. –  Київ, 2018. – 20 с.

 

Радзінська Ю. Б. Метод і моделі визначення інвестиційної привабливості земель міст : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Радзінська Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків,2018. – 20 с.

 

Старосуд І. М. Правові засади забезпечення екологічних освіти та виховання в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Старосуд Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків,2018. – 20 с.

 

Твердохліб Ю. В. Методи та інформаційна технологія комплексного оцінювання параметрів вейвлет-перетворення нестаціонарних сигналів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Твердохліб Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця.- Харків, 2018. - 20 с.

 

Ткач Т. В. Удосконалення методів оцінки управлінської реалізованості календарних планів зведення об`єктів будівництва : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» / Ткач Таїсія В`ячеславівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Дніпровська державна академія будівництва та архітектури». – Дніпро,2018. – 21 с.

 

Хорольський А. О. Оцінка та підвищення надійності технології розробки вугільних родовищ на основі оптимізації параметрів видобувних комплексів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» / Хорольський Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро,2018. – 21 с.

 

Чернієнко О. В. Візуалізація ідентичності суб`єкта у соціальному просторі інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Чернієнко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро,2018. – 20 с.

 

Чижов В. А. Стратегія антикризової діяльності ІТ-підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Чижов Вадим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац.. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ,2018. – 19 c.