Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

 До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Єгорченкова Н. Ю. Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищі : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Єгорченкова Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ, 2018. – 39 с.

 

Корнієнко В. Я. Розвиток наукових основ процесів видобутку і вилучення бурштину з природних та техногенних покладів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Корнієнко Валерій Ярославович ; НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро,2018. – 35 с.

 

Попов А. С. Інституціональні засади консолідації земель сільськогосподарського призначення: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Попов Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний університет. – Львів, 2018. – 40 с.

 

Штомпель М. А. Методи декодування та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для телекомунікаційних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» / Штомпель Микола Анатолійович; М-во освіти і науки України, Український держ. ун-т залізничного транспорту. – Харків, 2018. – 45 с.

 

Щерба М. А. Розрахунок тривимірних електричних полів у нелінійній ізоляції над- високовольтних кабелів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Щерба Максим Анатолійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2018. – 39 с.

 

Андрашко Ю. В. Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Андрашко Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 24 с.

 

Безсонний В. Л. Підвищення екологічної безпеки поверхневих джерел водопостачання шляхом удосконалення басейнового принципу управління водними ресурсами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Безсонний Віталій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. –Суми, 2018. – 23 с.

 

Бондар М. О. Зменшення екологічної безпеки за рахунок використання промислових відходів для реалізації протизсувних заходів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Бондар Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – 23 с.

 

Борисяк О. В. Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Борисяк Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль,2018. – 20 с.

 

 

Бочарова К. А. Запобігання злочинам, пов’язаним з вандалізмом : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Бочарова Карина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2018 . – 18 с.

 

Будяєв М. О. Забезпечення інвестиційної привабливості промислових підприємств (за матеріалами електротехнічних підприємств України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Будяєв Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ,2018. – 21 с.

 

Гарасимів В. М. Ідентифікація та контроль параметрів двоступеневого нагнітача природного газу із використанням методів штучного інтелекту : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Гарасимів Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

 

Герасименко О. Ю. Моделі та методи управління розподіленою комп’ютерною системою на основі мережецентричного підходу : автореф. дис. … канд. техн. наук :спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Герасименко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2018. – 20 с.

 

Горіховський М. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю фермерських господарств : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Горіховський Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янець-Подільський, 2018. – 20 с.

 

Івко А. В. Віртуальний офіс проактивного управління проектами створення логістичних центрів будівельних компаній : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Івко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2018. – 21 с.

 

Кабанник С. М. Визначення границі стійкості лопаткових вінців осьових компресорів ГТД до дозвукового флатеру при великих кутах атаки : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Кабанник Сергій Миколайович ;НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. – Київ, 2018. – 20 с.

 

Копистинський Л. О. Автоматизація процесу керування навантаженням електробурів з використанням методу коригування структури системи : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» /Копистинський Лев Олександоович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

 

Краснолуцький О. В. Еколого-економічна ефективність використання земельних ресурсів корпоративними сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Краснолуцький Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України . – Київ, 2018. – 31 с.

 

Малахатка Д. О. Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для забезпечення електромагнітної сумісності в трифазних чотирипровідних системах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Малахатка Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2018. – 20 с.

 

Мунтян Л. Я. Удосконалення методів оцінки екологічної безпеки при емісії небезпечних речовин на залізничному транспорті : автореф. дис. … канд. техн. наук :спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Мунтян Лілія Яківна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. техн. ун-т. – Кам`янське, 2018. – 20 с.

 

М`якаєва Г. М. Моделювання техногенного впливу об’єктів теплоенергетики на гідросферу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / М`якаєва Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. –Суми, 2018. – 22 с.

Савотченко О. М. Підвищення екологічної безпеки при вибухових роботах у кар’єрах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Савотченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. техн. ун-т. –Кам`янське, 2018. – 22 с.

 

Сахно С. В. Підвищення рівня безпеки праці гірників при підтриманні гірничих виробок пологих вугільних пластів анкерним кріпленням : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Сахно Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2018. – 22 с.

 

Сологуб Ю. О. Еколого-економічний механізм збалансованого розвитку лікарського рослинництва : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Сологуб Юлія Олегівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 21 с.

 

Фень К. С. Формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Фень Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янець-Подільський, 2018. – 20 с.