Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

 До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

 

Борук С. Д. Розвиток наукових основ створення екологічно прийнятних дисперсних палив для енергогенеруючих підприємств України : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Борук Сергій Дмитрович ; М-во екології та природних ресурсів України. Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2018. – 39 с.

Брунеткін О. І. Моделі та методи математичного забезпечення автоматизованих систем керування процесом використання палива змінного складу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 «Атоматизація процесів керування» /Брунеткін Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2018. – 38 с.

 

 Глущенко О. В. Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Глущенко Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2018. - 37 с.

 

 

Гоголюк О. П. Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання : автореф. дис. …. д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Гоголюк Оксана Петрівна ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 40 с.

 

Дейнега О. В. Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень промисловим підприємством в умовах невизначеності : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Дейнега Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – 40 с.

Єрмаков В. М. Наукові основи забезпечення екологічної безпеки урбоекосистем навколо вуглевидобувних підприємств України : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Єрмаков Віктор Миколайович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2018. – 36 с.

 

 Жердецька Л. В. Системний ризик банківського сектору економіки: теорія, оцінка та регулювання : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Жердецька Лілія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2018. – 35 с.

 

Захарова Л. М. Еволюція дисипативних структур під час незворотного деформування масиву гірських порід : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Захарова Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 33 с.

 

Коробійчук В. В. Розробка наукових основ технології супутнього видобування блоків в умовах щебеневих гранітних кар`єрів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Коробійчук Валентин Вацлавович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2018. – 36 с.

 

Мальцева О. В. Модуси сміху в соціокультурній динаміці: автореф. дис. … д-ра філософ. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Мальцева Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2018. – 38 с.

 

Назін В. І. Динаміка здвоєних гідростатодинамічних підшипників ковзання агрегатів енергоустановок: автореф. дис. … д-ра техн. наук: спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Назін Володимир Іосифовіч ; НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. – Харків, 2018. – 46 с.

 

Федулова С. О. Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Федулова Світлана Олександрівна ; НАН України. Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2018. – 36 с.

 

Баланович А. М. Обґрунтування стратегій розвитку промислового підприємства на основі ринкових тенденцій : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Баланович Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім.Семена Кузнеця. – Харків, 2018. – 19 с.

 

Бережна Н. Г. Підвищення ефективності та надійності функціонування транспортно-логістичного комплексу при перевезенні цукрового буряку : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.01 «Транспортні системи» / Бережна Наталія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомобільнодорожній ун-т. – Харків, 2018. –20 с.

 

Виноградов Ю. О. Розробка способу зниження водоприпливу і підвищення стійкості гірничих виробок в складних гідрогеологічних умовах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»/ Виноградов Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 20 с.

 

 Волкова Т. І. Кримінально-правова охорона рибних, звіриних або інших водних біологічних ресурсів (ст. 249 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальне-виконавче право» / Волкова Тетяна Іванівна ; ВНЗ «Нац. академія управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Денисенко І. Ю. Екологічна безпека процесів поводження з насосно-компресорними трубами нафтовидобувної промисловості, забруднених сольовими відкладеннями : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» /Денисенко Інна Юріївна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2018. – 26 с.

 

Дутчак С. Р. Забезпечення охорони прав пацієнта в Україні: кримінально-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Дутчак Світлана Рафаїлівна ; М-во освіти і науки України, ВНЗ «Нац. академія управління». – Київ,2018. – 20 с.

 

Жалілов О. Ш. Обгрунтування параметрів взаємодії вентиляторів головного провітрювання і шахтної вентиляційної мережі, що реконфігурується : автореф. дис. …канд. техн. наук : спец. 05.05.06. «Гірничі машини» / Жалілов Олександр Шамілійович ; НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2018. – 20 с.

 

Зубець Ю. Г. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК України) : автореф дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Зубець Юрій Григорович ; ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2018. – 21 с.

 

Ісаєнков О. О. Геомеханічне обґрунтування параметрів локального укріплення підошви гірничих виробок в умовах інтенсивного здимання : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» / Ісаєнков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2018. – 20 с.

 

Кириченко А. І. Організаційно-економічні засади управління прибутком сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка на управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ;Кириченко Анна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграрно-економічний ун-т. – Дніпро, 2018. – 20 с.

 

Ковальова Т. І. Чинність кримінального закону в просторі: теоретико-прикладне дослідження : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ковальова Тетяна Іванівна ; ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Козловцева В. А. Організаційно-економічні засади впровадження екологічно чистих виробництв в агропромисловій сфері : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Козловцева Валентина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2018. – 21 с.

 

Корнієць А. В. Інформаційне забезпечення геоекологічного моніторингу використання земель регіону : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель» / Корнієць Анна Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2018. – 20 с.

 

Кофанов О. Є. Підвищення екологічної безпеки придорожніх територій міста модифікацією складу і властивостей дизельного палива : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Кофанов Олексій Євгенович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2018. – 24 с.

 

Кохан М. М. Управління розвитком маркетингового потенціалу фармацевтичних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) / Кохан Марія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2018. – 22 с.

 

Лєзіна А. В. Управління цінністю проектів : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Лєзіна Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Лопащук Д. І. Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова характеристика : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Лопащук Дмитро Іванович ; ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Мамонтов О. В. Зниження шуму та вібрації від компресорних установок на робочих місцях підприємств будівельної індустрії : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Мамонтов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури». – Дніпро, 2018. – 23 с.

 

Маслєй В. М. Міцність композиційних терморозміростабільних силових конструкцій космічних апаратів при динамічному навантаженні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. «Динаміка та міцність машин» / Маслєй Володимир Микитович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2018. – 24 с.

 

Нікола С. О. Формування системи економічного стимулювання природокористування в умовах екологізації підприємницької діяльності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Нікола Світлана Олегівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2018. – 20 с.

 

 Новіков Л. А. Обгрунтування параметрів безпечного функціонування дільничних дегазаційних трубопроводів вугільних шахт : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Новіков Леонід Андрійович ; НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2018. – 20 с.

 

Олійник В. П. Кримінально-правова характеристика злочину забруднення моря (ст. 243 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Олійник Владислав Петрович ; ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2018. – 20 с.

 

Пашковський Б. В. Оптимальне керування процесом компримування природного газу в умовах невизначеності : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Пашковський Богдан Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Ивано-Франківськ, 2018. – 19 с.

 

Сібекіна А. Ю. Державне регулювання інтеграцією зовнішньоторговельного сектору України до ЄС : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Сібекіна Анна Юріївна ; Національна академія управління. – Київ, 2018. – 20 с.

 

 Тимошенко К. В. Інвестування розвитку людського капіталу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Тимошенко Карина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім.Семена Кузнеця. – Харків, 2018. – 20 с.

 

Федотов В. О. Динаміка тягових електромеханічних комплексів рудникових електровозів з урахуванням експлуатаційних чинників залізорудних шахт : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Федотов Владислав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2018. – 24 с.

 

 Фешанич Л. І. Удосконалення інформаційного забезпечення системи антипомпажного захисту відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату на засадах штучного інтелекту : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Фешанич Лідія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018.- 20 с

 

Чуйко М. М. Контроль змочування рідинами твердих тіл імпедансним методом : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» / Чуйко Мирослава Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано -Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с.

 

Шатненко К. О. Індустріалізація як форма оновлення промислового капіталу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Шатненко Катерина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2018. – 19 с.

 

Юрас Ю. І. Підвищення рівня екологічної безпеки туристичних дестинацій шляхом удосконалення методології поводження з відходами ( на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Юрас Юлія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац.. техн.. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. -