Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Арустамян А. М. Исследование, разработка и внедрение комплексной технологии обогащения медных, медно-молибденовых руд, обеспечивающее повышение извлечения ценных металлов : автореф. дис. … д-ра философии по техническим наукам (PhD) : спец. 04.00.14 «Обогащение полезных ископаемых» / Арустамян Армен Михайлович ; Навоийский гос. горный ин-т, Ташкентский гос. техн. ун-т им. Ислама Каримова. – Навои, 2018. – 39 с.

 

Костенко Т. В. Розвиток наукових основ підвищення безпеки рятувальників під час ведення оперативних дій в умовах нагрівного мікроклімату : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Костенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2018. –37 с.

 

Смоланов С. М. Розвиток наукових основ ліквідації складних підземних пожеж у вугільних шахтах методами вентиляційного впливу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Смоланов Сергій Миколайович ; НАН України,Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Пролякова. – Дніпро, 2019. – 42 с.

 

Харламова О. В. Науково-методологічні основи управління екологічною безпекою в умовах природно-антропогенного навантаження : автореф. дис. … д-ра техн. наук :спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Харламова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2018. – 38 с.

 

Шевченко О. О. Методологія дослідження еволюції громадської системи у світовій економічній думці (кінець XIX - початок XXI ст.) : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Шевченко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2018. – 36 с.

Болотова О. О. Організаційне-економічне забезпечення ефективності менеджменту персоналу підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Болотова Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2018. – 20 с.

 

Бурла О. А. Оцінка рівня еколого-радіаційної безпеки нафтовидобувних територій : автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Бурла Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – 24 с.    

 

Васільцова О. В. Екологічна капіталізація підприємств харчової промисловості : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Васільцова Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2018. – 21 с.

 

Вишневська К. В. Оцінювання та механізми адаптації за постіндустріальних умов діяльності підприємства (за матеріалами гірничо-металургійних підприємств України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Вишневська Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький нац.. ун-т». –Кривий Ріг, 2018. – 20 с.

 

Ігнацевич С. П. Удосконалення еколого-економічного механізму регулювання рівня забруднення грунтів : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.    08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Ігнацевич Сергій Петрович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ,2018. – 20 с.

 

Ільчук О. С. Підвищення рівня ефективності управління охороною праці на машинобудівному виробництві методами бенчмаркінгу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Ільчук Оксана Степанівна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ установа «Нац. науково-дослідний      ін-т промислової безпеки та охорони праці» . – Київ, 2018. – 24 с.

 

Паранюк Я. Д. Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику та невизначеності: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Паранюк Ярослав Дмитрович; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т.  – Тернопіль, 2019. – 20 с.    

 

Рибалка А. О. Динаміка і міцність наносупутника Polyitan-2 на етапі виведення на орбіту : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динамікка та міцність машин» / Рибалка Антон Олексійович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2018. – 24 с.

 

Солдаткіна А. В. Стратегічне планування розвитку інформаційного сектора національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Солдаткіна Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – 23 с.

 

Стоказ Я. М. Формування стратегічних знань промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Стоказ Яна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2018. – 20 с.