Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Азарян В. А. Технолого-теоретичні засади управління якістю залізовмісної сировини генералізованого комплексу рудопотоків гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»/ Азарян Володимир Альбертович ; М-во освіти і науки України, Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2019. – 36 с.

 

Бабій І. В. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств за умов активізації інтеграційних процесів : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Бабій Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с.

 

Веренич О. В. Управління ментальним простором проектів та програм : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Веренич Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 41 с.

 

Гетьман А. В. Аналіз та синтез структури магнітного поля технічних об’єктів на основі просторових гармонік : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Гетьман Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ун-т. - Харків, 2019. – 40 с.

 

Дейнека Т. А. Виклики і суперечності глобальної економіки: політико-економічний аналіз : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки; спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Дейнека Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 38 с.

 

Зберовський В. В. Розвиток науково-технічних основ гідроімпульсної дії на викидонебезпечні вугільні пласти : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15..02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» / Зберовський Василь Владиславович ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2019. – 36 с.

 

 

Кватернюк С. М. Розвиток наукових основ мультиспектральних методів та технічних засобів контролю екологічного стану водних об`єктів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Кватернюк Сергій Михайлович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2019. – 43 с.

 

Смоланов С. М. Розвиток наукових основ ліквідації складних підземних пожеж у вугільних шахтах методами вентиляційного впливу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Смоланов Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2019. – 42 с.

 

 

Ушкаренко О. О. Розвиток моделей, методів та засобів автоматичного керування автономними електроенергетичними системами : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 « Автоматизація процесів керування» / Ушкаренко Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 41 с.

 

Чеберячко Ю. І. Розвиток теорії конструювання та вдосконалення процесів індивідуального підбору і використання протипилових респіраторів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Чеберячко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро,2019. – 36 с.

 

Яковишина Т. Ф. Розвиток наукових основ удосконалення системи моніторингу мігрування небезпечних сполук металів у грунтах урбоекосистем : автореф. дис.д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Яковишина Тетяна Федорівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ. – 2019. – 43 с.

 

Андрощук М. О. Стратегія формування ресурсів розвитку підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Андрощук Мирослава Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 21 с.

 

Бацала Я. В. Підвищення енергоефективності та електромагнітної сумісності електротехнічного комплексу локальної генерації з відновлювальними джерелами енергії : автореф. дис. … канд. техн. наук :спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Бацала Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. –Вінниця, 2019. – 22 с.

 

Березенський Р. В. Моделі та методи управління проектами інформації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних органів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Березенський Руслан Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – 22 с.

 

Бінкевич Т. В. Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец.05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Бінкевич Тарас Володимирович; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2019. – 20 с.

 

Бурла О. А. Оцінка рівня еколого-радіаційної безпеки нафтобудівних територій :автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» /Бурла Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – 24 с.

 

Галькевич М. В. Управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Галькевич Марина Владиславівна ; Приватне акціонерне товариство ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом». – Київ, 2019. – 20 с.

 

Деренговський В. В. Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Деренговський Валерій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2019. – 24 с.

 

Задунай О. С. Наукові засади підвищення ефективності забезпечення екологічної безпеки мокрих сховищ відпрацьованого ядерного пального : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Задунай Олексій Сергійович ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2019. – 26 с.

 

Іванчук В.В. Автоматизація процесу брагоректифікації у спиртовому виробництві : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Іванчук Василь Вікторович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с.

 

Калінчик В. В. Планування профілактичних заходів на основі моніторингу фізичних факторів виробничого середовища : автореф.дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» ; галузь знань 26 – цивільна безпека / Калінчик Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа «Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Кобиш О. І. Автоматизація процесу керування групою повітронагрівачів доменної печі на основі нечіткої логіки ; автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Кобиш Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Куєвда Ю. В. Автоматизована система взаємозв’язаного робастного керування турбоагрегатом в умовах невизначеності : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Куєвда Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2019. – 22 с.

 

Меленчук В. М. Моделі та методи управління ризиками проектів матеріально- технічного забезпечення автотранспортних підрозділів збройних сил України :автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Меленчук Віктор Миколайович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – 22 с.

 

Міркевич Р. М. Автоматизоване управління виробництвом молочних продуктів з підсистемою оперативно-календарного планування : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Міркевич Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2019. – 19 с.

 

 

Паранюк Я. Д. Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику та невизначеності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Паранюк Ярослав Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 20 с.

 

Петриченко А. І. Захист водойм від забруднення сполуками азоту та фосфору : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Петриченко Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України,НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Пірникоза П. В. Фіскальні імперативи детінізації економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Пірникоза Павло Віталійович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 20 с.

 

Поварчук Д. Д. Розроблення математичної моделі та синтез автоматичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» /Поварчук Дмитро Дмитрович ; М-во освіти іі науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с.

 

Прокопенко Ю. О. Ефективність управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Прокопенко Юрій Олексійович ; Приватне акціонерне товариство «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом». – Київ, 2019. – 20 с.

 

Романченко А. М. Обгрунтування фізико-хімічних і детонаційних параметрів низькоенергетичних зарядів кар’єрного виготовлення : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Романченко Анжела Миколаївна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Рубежанська В. О. Державне регулювання розвитком національного ринку праці : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Рубежанська Вікторія Олегівна ; ВНЗ «Нац. акад. управління». – Київ, 2019. – 25 с.

 

Саченко І. А. Моделі і методи підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки будівель : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Саченко Ілля Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с.

 

Сватюк Н. І. Радіоекологічний моніторинг гірських районів Закарпаття: вплив просторових та сезонних факторів на нуклідний склад об’єктів довкілля : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Сватюк Наталія Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2019. – 28 с.

 

Семенюк Н. М. Час вчинення злочину за кримінальним правом України (доктринальний, законодавчий та практичний аспекти) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Семенюк Назарій Миколайович ; ВНЗ «Нац. академія управління». – Київ, 2019. – 18 с.

 

Сіманенков А. Л. Автоматизована система керування комплексом підготовки палива суднової дизельної енергетичної установки : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Сіманенков Андрій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т . – Херсон, 2019. – 24 с.

 

Сірик М. В. Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Сірик Максим Віталійович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 25 с.

 

Чепіга Д. А. Обгрунтування та розробка способів підвищення безпеки праці гірників у виїмкових дільницях глибоких шахт : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Чепіга Дар`я Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький нац. техн. ун-т». – Покровськ, 2019. – 23 с.

 

 

Шейкус А. Р. Автоматичне керування оптимальними статичними режимами процесів ректифікації з використанням рухливих керуючих впливов : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Шейкус Антон Романович ;М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Щербаченко О. М. Планування проектів розвитку систем реагування на надзвичайні ситуації об’єднаних територіальних громад : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Щербаченко Олександр Миколайович; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – 20 с.