Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

 

Грановська В. Г. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Грановська Вікторія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпр. держ. аграрно-економічний ун-т. – Дніпро, 2019. – 40 с.

 

Дадашов І. Ф. Розвиток наукових основ гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.02 «Пожежна безпека» / Дадашов ІльгарФірдосі Огли ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2019. – 44 с.

 

Загірняк Д. М. Прагматизм фінансово-економічного розвитку вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» ; спец 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» / Загірняк Денис Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с.

 

Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого розвитку України: природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Коваленко Андрій Олексійович ; НАН України, Держ. установа «Ін-т екон. природокористування та сталого розвитку НАН України». – Київ, 2019. – 45 с.

 

Кудлаєнко С. В. Формування механізмів реалізації соціальної політики за умов розвитку євроінтеграційних процесів : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка права, соціальна економіка і політика» / Кудлаєнко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с.

 

Маджд С. М. Розвиток наукових основ басейнового принципу управління екологічною безпекою техногенно трансформованих поверхневих водних об’єктів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Маджд Світлана Михайлівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2019. – 47 с.

 

Філатьєв М. В. Розвиток наукових основ безпечної відробки газоносних вугільних пластів при зсовуванні масиву гірських порід : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»; спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Філатьєв Михайло Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2019. – 38 с.

 

Черниш Є. Ю. Наукові засади еколого-синергетичного підходу до процесу утилізації фосфогіпсу для зменшення техногенного навантаження на довкілля : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Черниш Єлізавета Юріївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 47 с.

 

Шаповал І. А. Наукові основи створення комплексів генерування електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної фільтрації на базі машини подвійного живлення : автореф. дис. …д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Шаповал Іван Андрійович ; М-во освіти і науки України,НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 36 с.

 

Бєзгіна О. С. Організаційно-економічне забезпечення підвищення енергоефективності вуглевидобувного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Бєзгіна Олена Степанівна ; М-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. – Краматорськ, 2019. – 21 с.

 

Бєлобородова М. В. Організаційно-економічне забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Бєлобородько Марія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 19 с.

 

Бондар О. І. Системи електромагнітного перемішування рідкого металу з почерговою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів : автореф. дис.… канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Бондар Олексій Ігоревич ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2019. – 20 с.

 

Боярчук О. В. Ціннісно-орієнтоване управління проектами із мінливим середовищем ( на прикладі створення кооперативів кормозабезпечення) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Боярчук Олег Віталійович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – 22 с.

 

Васильєв М. І. Моделі та методи ініціацій проектів протипожежного захисту об’єктів на основі оцінки ризиків : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Васильєв Микита Ігорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – 24 с.

 

Василькевич В. І. Розробка та обґрунтування методів та засобів визначення та оцінки динамічних параметрів систем «посудина-армування» шахтних вертикальних стовбурів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.06 «Гірничі машини» / Василькевич Віктор Іванович ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова, НАН України. – Дніпро, 2019. – 24 с.

 

Вінниченко Д. В. Високовольтні системи електророзрядної обробки вуглецевмісних газів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Вінниченко Дмитро Валерійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2019. – 19 с.

 

Галиш Н. А. Формування стратегії управління підприємством з виробництва твердого біопалива : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Галиш Наталія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 20 с.

 

Гончаренко О. С. Еколого-економічне обґрунтування дематеріалізації процесів виробництва і споживання продукції : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Гончаренко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 21 с.

 

Демченко Ю. С. Високочастотні коректори коефіцієнта потужності в джерелах електроживлення з безтрансформаторним входом : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Демченко Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2019. – 24 с.

 

Дмитрієва Н. О. Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в національній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Дмитрієва Наталія Олександрівна ; ВНЗ «Національна академія управління». - Київ, 2019. – 23 с.

 

Жданюк Н. В. Розробка сорбентів на основі модифікованих глин для захисту вод від неорганічних токсикантів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Жданюк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2019. – 20 с.

 

Зелена М. І. Формування компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Зелена Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с.

 

Зубер Т. О. Вплив кінетики розпаду аустеніту на структуроутворення та механічні властивості зварних з`єднань високоміцних вуглецевих сталей : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Зубер Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. – Київ, 2019. – 24 с.

 

Ільїна О. А. Ефективність управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту : автореф. дис. … канд. екон. наук :спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ільїна Оксана Анатоліївна ; ПраТ «ВНЗ Міжрегіональна акад. управління персоналом». – Київ, 2019. – 20 с.

 

Коломієць С. П. Методи та моделі локалізації дефекту типу «тріщина» на цифрових зображеннях об’єктів будівництва : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Коломієць Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с.

 

Комарков Д. В. Забезпечення економічної безпеки розвитку підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Комарков Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 20 с.

 

Константінова О. В. Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Константінова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2019. –20 с.

 

Кофанов О. Є. Маркетингове забезпечення реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Кофанов Олексій Євгенович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 25 с.

 

Крива М, С. Наукові засади екологічно прийнятного технологічного процесу утилізації зношених автомобільних шин і гумо-технічних відходів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Крива Маргарита Сергіївна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2019. – 26 с.

 

Кузнецова Г. В. Стратегічний контролінг в системі антикризового управління промисловими підприємствами : автореф. дис. …канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Кузнецова Ганна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2019. – 23 с.

 

Кучеренко Ю. А. Економічні засади збереження та відтворення родючості земель в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Кучеренко Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Дніпр. держ. аграрно-економічний ун-т. – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Малашкевич Д. С. Обґрунтування параметрів конструктивно-технологічної схеми селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі (на прикладі шахт Західного Донбасу) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» / Малашкевич Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Машурка С. В. Геомеханічне обґрунтування параметрів комбінованого кріплення і способу охорони виробок, що використовують повторно в складних гірничо-геологічних умовах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Машурка Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

 Нестеренко Р. В. Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» /Нестеренко Роман Васильович ; М-во освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2019. – 24 с.

 

Писанко Я. І. Особливості структурно-функціональної організації техногенно зміненої водної екосистеми гирлової ділянки річки Ірпінь : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Писанко Яна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2019. - 22 с.

 

Полупан В. В. Автоматизоване керування станції дефекосатурації на основі інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень та методів координації : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Полупан Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2019. – 19 с.

 

Прокудін О. З. Параметри технології зведення та конструкції комбінованого кріплення капітальних виробок шахт при активізації геотехнічних факторів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.04 «Шахтне і підземне будівництво» / Прокудін Олексій Зотикович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Равінська В. О. Обґрунтування технології дезінтеграції рудних флокуло -утворень і агрегатів при магнітно-флотаційному збагаченні магнетитових кварцитів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.08 «Збагачення корисних копалин» / Равінська Віта Олегівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2019. – 19 с.

 

 

Рибак О. В. Математичне моделювання, аналіз та оптимізація в САПР технологічного процесу шліфування плазмових покриттів : автореф. дис.… канд. техн. наук : спец. 05. 13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Рибак Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 20 с.

 

Рогозін І. А. Обґрунтування параметрів штукатурно-змішувальної установки з вертикальним шнеком : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. : 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» / Рогозін Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2019. – 20 с.

 

Тительмаєр К. О. Високоефективні перетворювачі напруги для портативних фотоелектричних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Тительмаєр Костянтин Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки . – Київ, 2019. – 20 с.

 

Філянін Д. В. Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів електричних мереж в умовах низької якості електроенергії : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електротехнічні станції, мережі і системи» / Філянін Данило Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2019. – 20 с.

 

Цатрян А. З. Оптимизация параметров кондиций и открытой разработки штокверковых месторождений : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. HQ 02.01 «Разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых» / Цатрян Айк Завенович ; М-во образования и науки республики Армения, Нац. политехн. ун-т Армении. – Ереван, 2019. – 18 с.

 

Ченуша О, С. Забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08. 00. 04 «Економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності)» / Ченуша Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, НТУ України, «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Шишолін А. П. Управління міжнародним трансфером знань у закладах вищої освіти : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності)» / Шишолін Андрій Павлови ; М-во освіти і науки України,  НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2019. – 22 с.

 

Яремко А. Д. Адаптивне управління антикризовим потенціалом підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»/ Яремко Антон Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2019. – 22 с.