Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

 

Волощук Ю. О. Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Волощук Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янець-Подільський, 2019. – 40 с.

 

Гудзь Ю. Ф. Стратегія формування та розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Гудзь Юрій Федорович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац.. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 42 с.

 

Пімоненко Т. В. Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) « / Пімоненко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 34 с.

 

Руденко Ю. В. Основи теорії розрахунку багатоінтервальних процесів у напівпровідникових перетворювачах з високо потенціальними вузлами для електровакуумного обладнання : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії» / Руденко Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2019. – 37 с.

 

Фем`як Я. М. Теорія та практика використання кавітаційних процесів при бурінні свердловин : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец 05.15.10 «Буріння свердловин» / Фем`як Ярослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 36 с.

 

Хохотва О. П. Наукові основи розробки модифікованих сорбентів неорганічних та органічних забруднювачів у процесах водоочищення : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 26.06.01 «Екологічна безпека» / Хохотва Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 40 с.

 

Швіндіна Г. О. Методологічні засади формування коопетиційної моделі організаційного розвитку підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) « / Швіндіна Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 36 с.

 

Бешта Д. О. Автоматизація процесів керування перехідними режимами змотування сортового прокату на основі їх ідентифікації : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Бешта Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Криворізький нац. ун-т». – Кривий Ріг, 2019. – 19 с.

 

Герасін О. С. Моделі та засоби систем контролю і керування мобільними роботами багатоцільового призначення на феромагнітних поверхнях : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Герасін Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 26 с.

 

Гришина В. В. Організаційно-комунікативне забезпечення управлінською діяльністю персоналу підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Гришина Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац.. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019.- 21 с.

 

Камчатний О. А. Залежність колекторських властивостей викопного вугілля від природних і техногенних чинників вуглегазового родовища : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Камчатний Олексій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Кацан А. М. Інвестування розвитку агропромислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Кацан Андрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янець-Подільський, 2019. – 20 с.

 

Коджебаш А. П. Економіко-екологічний розвиток транспортно-логістичної складової відповідального поводження з відходами : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Коджебаш Аліна Петрівна ; НАН України , Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2019. – 20 с.

 

Кузьмук С. Г. Біхевіористичні фінанси: теоретична концептуалізація та закономірності використання в економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Кузьмук Світлана Григорівна ; М-во освіти і науки України ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича.- Чернівці, 2019. – 20 с.

 

Подейко П. П. Системи автоматичного керування електротермічними установками на основі нейро-нечіткої логіки в умовах неповної визначеності технологічних характеристик : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 « Електротехнічні комплекси та системи» / Подейко Павло Петрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2019. – 19 с.

 

Рець Ю. М. Підвищення радіоекологічної безпеки при перепрофілюванні уранових підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Рець Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. техн. ун-т. – Кам`янське, 2019. - 22 с.

 

Феофентов М. М. Вплив зміни властивостей поверхневих шарів матеріалів на кінетику термонапруженого стану елементів конструкцій за умов термоциклічного навантаження : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка і міцність машин» / Феофентов Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. – Київ, 2019. – 21 с.

 

Чеснокова О. В. Динаміка тріщин і масоперенос флюїдів у газонасичених вугільних пластах при їх відпрацюванні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Чеснокова Оксана Віталіївна ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Шуптар-Пориваєва Н. Й. Організаційно-економічні засади формування системи поводження з електронними відходами : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Шуптар-Пориваєва Н. Й. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2019. – 20 с.

 

Щербак А. М. Оцінювання інформаційних процесів управління промисловим підприємством : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Щербак Аліна Михайлівна; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019.- 21 с.