Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Анісімова Г. В. Теоретичні засади розвитку екологічного законодавства в контексті природно-правової доктрини : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» / Анісімова Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 42 с.

 

Близнюк Т. П. Методологія управління персоналом у мультинаціональній компанії : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Близнюк Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 40 с.

 

Бровко Д. В. Прогнозування надійності будівель і споруд поверхневого комплексу шахт в умовах недостатньої інформації про їх технічний стан : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.04 «Шахтне та підземне будівництво» / Бровко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, НТУ«Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 38 с.

 

Гадзало А. Я. Інституціональне забезпечення збалансованого природокористування у контексті транскордонного співробітництва : автореф. дис. …д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Гадзало Андрій Ярославович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2019. – 44 с.

 

Дудзяк О. А. Відновлення та розвиток сільських територій: теорія, методологія і практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Дудзяк Оксана Антонівна ; М-во освіти і науки України, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. –Кам`янець-Подільський, 2019. – 39 с.

 

Єпіфанова І. Ю. Управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності промислових підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. . 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Єпіфанова Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 39 с.

 

Миколюк О. А. Управління енергетичною безпекою підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. . 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Миколюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с.

 

М`ячин В. Г.   Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства : автореф. дис. …   д-ра екон. наук : 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності)» / М`ячин Валентин Георгійович ;М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 40 с.  

 

Налисько М. М. Розвиток наукових основ підвищення безпеки у протяжних спорудах при розповсюдженні ударних повітряних хвиль : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Налисько Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Придніпровська держ. акад. будівництва і архітектури». – Дніпро, 2019. – 33 с.

 

Папаїка Ю. А. Енергетична ефективність систем електропостачання гірничих підприємств з нелінійними навантаженнями : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Папаїка Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 36 с.

 

Пукіш А. В. Науково-практичні основи захисту довкілля під час розробки нафтогазових родовищ України на завершальній стадії : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Пукіш Арсен Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 38 с.

 

Титюк В. К. Наукові основи керування пуском потужних електроприводів, оптимізованим за енергетичною ефективністю : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Титюк Валерій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – 35 с.

 

Артим І. В. Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів внутрішньої зони Передкарпатського прогину : автореф. дис. … канд. геолог. наук : спец. 04.00.17 «Геологія нафти і газу» / Артим Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с.

 

Баличев О. Ю. Спеціальні види співучасті у тероризмі за кримінальним законодавством України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Баличев Олег Юрійович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с.

 

Башинський Я. В. Вплив динамічних навантажень метрополітену на напружено-деформований стан конструкцій будівель та споруд : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Башинський Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2019. – 22 с.

 

Безугла Т. В. Забезпечення стійкості персоналу на основі створення конкурентних умов його розвитку : автореф. дис. … канд. екон. наук :спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами  (за видами економічної діяльності)» / Безугла Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац.. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – 20 с.

 

Блажей І. О. Екологічний брендинг меблевих підприємств України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Блажей Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2019. - 20 с.

 

Блащак Б. Я. Удосконалення системи управління фінансовим потенціалом підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Блащак Богдан Ярославович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 20 с.

 

Болотний М. П. Удосконалення математичних моделей оцінки технічного стану силових трансформаторів для підвищення достовірності визначення ризику порушення нормального режиму в підсистемах електроенергетичних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Болотний Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 22 с.  

 

Вакал В. С. Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при застосуванні азотних добрив з фосфоровмісним покриттям : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Вакал Вікторія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 23 с.          

 

Ганошенко О. М. Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при утилізації відпрацьованих автомобільних масляних фільтрів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ганошенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 24 с.

 

Гутарева Ю. В. Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності)» / Гутарева Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с.

 

Демидова М. М. Розвиток мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Демидова Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янец-Подільський, 2019. – 23 с.

 

Денис І. В. Покращення динамічних показників роботи гібридного тепловозу з вентильно-індукторним приводом : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів» / Денис Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – 22 с.

 

Довгополов А. Ю. Забезпечення міцності раз` ємного гвинтового з`єднання, формоутвореного в армованому композиційному матеріалі : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Довгополов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 21 с.

 

Домбровський М. З. Проактивне управління проектами організаційного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Домбровський Михайло Збишекович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2019. – 21 с.

 

Дрешпак О. С. Удосконалення технології збагачення сировини неоднорідних вапнякових родовищ : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец : 05.15.08 «Збагачення корисних копалин» / Дрешпак Олександр Станіславович ; М-во освіти і науки України , НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Дядін Д. В. Моніторинг підземних і поверхневих вод на об’єктах нафтогазопромислового комплексу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «»Екологічна безпека» / Дядін Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2019. – 24 с.

 

Злотенко О. Б. Економічна безпека інвестиційної діяльності промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності)» / Злотенко Олександр Борисович : М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький. – 2019. – 21 с.

 

Клепікова С. В. Управління енергоефективністю промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності)» / Клепікова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ін-т». - Харків, 2019. – 20 с.

 

Ключик Ю. В. Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з банкрутством : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ключик Юлія Валеріївна ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2019. – 20 с.

 

Конопліна О. О. Стратегічний моніторинг ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності)» / Конопліна Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2019. – 21 с.

 

Костиря С. В. Обґрунтування режимних та конструктивних параметрів пристрою комплексної дії для зневоднення гірської маси : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.06 «Гірничі машини» / Костиря Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. Ю. Полякова. – Дніпро, 2019. - 24 с.

 

Красноступ В. М. Крос-функціональна взаємодія персоналу промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Красноступ Володимир Миколайович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с.

 

Крекнін К. А. Підвищення безпеки при ліквідації наслідків руйнувань на об’єктах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Крекнін Кирило Андрійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури». – Дніпро, 2019. – 20 с.

 

Кримчак Л. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Кримчак Людмила Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 21 с.

 

Кузьмінська Ю. М. Моделі та методи формування команд освітніх проектів підвищення кваліфікації : автореф. дис. … канд. екон наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Кузьмінська Юлія Миколаївна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів. – 21 с.

 

Кусень О. Б. Удосконалення технології експлуатації рамно-анкерного піддатливого кріплення спільного опору : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» / Кусень Олексій Богданович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2019. – 22 с.

 

Лебедь О. О. Обґрунтування оцінки екологічного ризику для жителів від надходження радону до будинків м. Рівне : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Лебедь Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2019. – 23 с.

 

Лемещенко Н. М. Інституційне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» Лемещенко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України. Поділ. держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янец-Подільський, 2019. – 20 с.

 

Лісевич Н. А. Інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва продукції тваринництва агропромисловими підприємствами : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» Лісевич Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України. Поділ. держ. аграрно-технічний ун-т. – Кам`янец-Подільський, 2019. – 21 с.

 

Лях Ю. М. Удосконалення методичних підходів до планування заходів з охорони праці на підприємствах газовидобувної промисловості : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» ; Галузь знань 26 «Цивільна безпека» / Лях Юрій Михайлович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа «Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці». – Київ, 2019. –

23 с.

 

Малашевська О. А. Еколого-економічні основи впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Малашевська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2019. – 24 с.

 

Москальчук Н. М. Підвищення рівня екологічної безпеки при використанні енергії вітру в Карпатському регіоні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Москальчук Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с.

 

Несторяк Ю. Ю. Еколого-економічна оцінка відтворення біорізноманіння лісів : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Несторяк Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с.

 

Оразбаєв А. Р. Зниження пожежовибухонебезпеки процесу навантаження в резервуари горючих легкозаймистих речовин : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.02 «Пожежна безпека» / Оразбаєв Алішер Рахімжанович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2019. – 23 с.

 

Острогляд О. О. Підвищення ефективності роботи транспортно-складської системи виробничого рівня металургійного підприємства на основі логістичних принципів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.12 «Промисловий транспорт» / Острогляд Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – 21 с.

 

Павлик А. В. Еколого-економічне оцінювання ефективності використання відновлювальних джерел енергії : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Павлик Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. - Суми, 2019. – 21 с.

 

Панасенко О. В. Особливості руйнування вуглецевих та теплостійких сталей при ініціюванні та розповсюдженні тріщини в зоні в’язко-крихкого переходу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Панасенко Олександр В`ячеславович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. – Київ, 2019. – 21 с.

 

Пунін Ю. О. Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів промислового призначення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Пунін Юрій Олегович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2019. – 22 с.

Радіонов М. О. Підвищення ефективності наглядної діяльності з охорони праці в агропромисловому комплексі України : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Радіонов Микола Олександрович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа «Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці». – Київ, 2019. – 23 с.

 

Рачинський Р. М. Правові засади адміністрування податків та зборів в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Рачинський Руслан Михайлович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с.

 

Рябчевський О. В. Очищення стічних вод від іонів хрому та нікелю глинистими сорбентами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Рябчевський Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2019. -23 с.

 

Санченко О. В. Регульований асинхронний електропривод вентиляційної системи з широтно-імпульсним керуванням : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Санченко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2019. – 21 с.

 

Семенюг О. М. Методи та моделі покращення електромагнітної сумісності в кабельних лініях електроприводів із частотним управлінням : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Семенюг Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України. Вінницький НТУ. – Вінниця, 2019. – 22 с.

 

Сінческул І. Л. Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами комунальних теплопостачальних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» / Сінческул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2019. - 26 с.

 

Скріпкін С. В. Правове регулювання публічних видатків в галузі охорони здоров`я в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;»/ Скріпкін Сергій Васильович ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2019. – 20 с.

 

Сьомін А. О. Ідентифікація параметрів асинхронного електропривода при нерухомому роторі з низькою чутливістю до похибок експериментальних даних : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи» / Сьомін Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2019. – 19 с.

 

Твердохліб М. М. Інтенсифікація процесів очищення води від сполук заліза та марганцю : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Твердохліб Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Янголь Г. В. Управління стратегічною результативністю підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності) « / Янголь Ганна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 22 с.