Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі»

В. Сухомлинський

Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Русакова Т. І. Розвиток наукових основ та практичної оцінки шкідливих факторів в робочих зонах на території промислових підприємств : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці « / Русакова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – Дніпро, 2019. – 41 с.

Степова О. В. Наукові основи запобігання забрудненню довкілля внаслідок внутрішньої та зовнішньої корозії сталевих нафтопродуктів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Степова Олена Валеріївна ; М-во енергетики та захисту довкілля України, Держ. екологічна академія післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 40 с.

Гаєк Є. А. Обґрунтування параметрів процесу очищення повітряного потоку ротаційним циклоном пересувних зернових сепараторів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» / Гаєк Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. НТУ сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2020. – 20 с.

Грецька-Миргородська В. В. Особливості формування соціально-орієнтованої економіки в транзитивних суспільствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Грецька-Миргородська Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 17 с.

 

Діхтієвський О. В. Підвищення точності вимірювання геометричних параметрів зубчастих коліс : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин» / Діхтієвський Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2020. – 20 с.

Лободзинський В. Ю. Перехідні процеси в представлених багатополюсниками трифазних колах із розподіленими параметрами та електромагнітними зв`язками : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.05 «Теоретична електротехніка» / Лободзинський Вадим Юрійович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2019. – 24 с.

 

Масько А. М. Інститут державної влади в системі конкурентних відносин : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думи» / Масько Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2020. – 23 с.

Ярмолович Д. Ю. Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ярмолович Дарія Юріївна ; М-во освіти і науки України. Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 24 с.