Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Захожай О. І. Моделі, методи та інформаційна технологія гібридного розпізнавання образів для консолідованої обробки неоднорідних даних в складних системах : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології)» / Захожай Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили. –  Миколаїв, 2020– 43 с.

Ковтуненко Ю В. Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ковтуненко Юрій Володимирович ;  М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 40 с.

Левченко Л. О. Моделювання та прогнозування поширення авіаційного шуму,  електромагнітних полів навколо аеропорту, обґрунтування засобів їх нормалізації : автореф дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Левченко Лариса Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2020. – 49 с.

Лось З. В. Інституційна трансформація діяльності ІТ-корпорацій в інноваційно-інформаційному середовищі : автореф. дис…. д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Лось Зоряна Володимирівна : Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ, 2020. – 40 с.

Мельник Т. С. Методологія маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Мельник Тетяна Степанівна ;  М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. 

Морозова О. І. Методологічні основи інформаційної технології здобуття професійних знань в дуальній системі підготовки фахівців : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. «Інформаційні технології» / Морозова Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний ін-т». – Харків, 2020. – 40 с.

Оверчук В. А. Реалізація соціальної політики у забезпеченні реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю на сучасному ринку праці : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Оверчук Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с.

Радіонов О. В. Наукові та прикладні основи магніторідинної герметизації, що забезпечує екологічну безпеку шкідливих виробництв : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Радіонов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2020. – 47 с.

Ратушний Р. Т. Методологія портфельно-гібридного управління розвитком територіальних систем безпеки : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Ратушний Роман Тадейович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. – 44 с.

Таратула Р. Б. Еколого-економічні засади інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Таратула Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України. – Львів, 2020. – 36 с.

Тимощук О. В. Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти різних типів : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / Тимощук Оксана Василівна ; Нац. акад. мед. наук, Держ. установа «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва». – Київ, 2020. – 44 с.

Уніят Л. М. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкурентного  середовища : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Уніят Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с.

Шпакова Г. В. Теоретико-методологічні засади формування еколого-економічного механізму розвитку біосферосумісного будівництва в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Шпакова Ганна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. – 42 с.

Штепа В. М. Науково-теоретичні засади екологічно безпечних технологій очищення промислових стічних вод : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Штепа Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2020. – 39 с.

Алшарф Ібрагім Ахмад Мохамад. Формування механізму управління ефективністю діяльності медичних підприємств та установ : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Алшарф Ібрагім Ахмад Мохамад  ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Чернігів. – 19 с.

Буглак О. В. Наукові засади зменшення екологічних ризиків прилеглих до вугільних підприємств територій Південного Донбасу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. «Екологічна безпека» / Буглак Олександра Валентинівна ; М-во освіти і науки України,  Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 20 с.

Ведь О. В. Оцінка економічності процесів очищення газових сумішей на базі комплексної моделі каталітичного перетворювача : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ведь Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2020. – 25 с.

Городецький М. Я. Управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Городецький Микола Ярославович ; М-во освіти і науки України,  Терноп. нац. екон. ун-т, Тернопіль, 2020. – 20 с.

Граціотова Г. О. Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Граціотова Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. политехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 24 с.

Єфремова О. С. Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Єфремова Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 2020. – 23 с.

Кавецький В. В. Управління ефективністю інвестицій промислових підприємств у контексті стейкхолдерської теорії : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Кавецький В`ячеслав Валерійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 21 с.

Кривобок К. В. Управління процесами адаптації промислового підприємства до зовнішнього  середовища : автореф. дис. … канд. екон. наук :  спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Кривобок Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2020. – 20 с.

Максименко О. А. Удосконалення систем відведення та очищення зливових стоків машинобудівних підприємств для забезпечення економічної безпеки : автореф. дис. … канд. техн. наук : 21.06.01 «Екологічна безпека» / Максименко Олена Аркадіївна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України, Харків, 2020. – 20 с.

Моісеєнко О. М. Інституційна динаміка економічної влади в системі відкритої економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец.  08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Моісеєнко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 23 с.

Проценко А. В. Управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)» Проценко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Українська інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2020. – 24 с.

Тецький А. Г. Методи інформаційної технології забезпечення кібербезпеки систем керування вмістом при створенні WEB – застосунків : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Тецький Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіаційний ін-т». – Харків, 2020. -20 с.

Вас може так само зацікавити

З Різдвом Христовим! Art

З Різдвом Христовим!

27 березня Міжнародний день театру Art

27 березня Міжнародний день театру

По сторінках «Свята друзів книги» Art

По сторінках «Свята друзів книги»

Сім книг про справжню дружбу Art

Сім книг про справжню дружбу