Правила користування

1. Загальні положення

1.1. Правила користування науково-технічною бібліотекою Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (надалі бібліотека університету) розробленi у вiдповiдностi з Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 № 1556-VII, Законом України “Про бiблiотеки i бiблiотечну справу”, “Основами законодавства України про культуру”, “Законом України про iнформацiю”, “Типовими правилами користування бібліотеками України”, затвердженими наказом Міністерства культури № 275 від 05.05.1999 р. із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06. 2001 за № 538/ 5729.

1.2. Бібліотека університету є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної та довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.4. Користування бібліотекою університету безкоштовне.

2. Права користувачів. Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету, учні Українсько-американського ліцею. Усі сторонні вузу особи мають право користуватися бібліотекою за формою читальних залів.

2.2. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукові, навчальні, художні, довідкові, методичні видання на абонементах, в читальних залах, довідково-бібліографічному відділі, секторі іноземної літератури, філії гуртожитку № 2; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку університету користувачу необхідно подати залежно від категорії: студентський квиток, аспірантське або службове посвідчення, довідку від відділу кадрів, фотокартки 3х4 на абонементи.

2.4. На підставі поданих документів користувачу заповнюється читацький формуляр на абонементах науково-технічних та художніх видань та регєстраційні картки в читальних залах.

2.5. Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі, регистраційній картці.

2.6. Навчальні видання видаються на абонементі науково-технічних документів на модуль.

2.7. Наукові видання видаються професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам, студентам старших курсів у кількості 3-5 примірників строком на тиждень, студентам 1-2 курсів, іншим категоріям користувачів – 1-2 примірника на той же термін. Періодичними виданнями користуються в читальних залах.

2.8. Художні видання та періодичні художні видання видаються користувачам на абонементі художньої літератури у кількості 5-6 примірників строком на 14 днів.

2.9. Кількість документів, що видаються у читальних залах, не превищує 5-7 примірників. Користувачі, які порушили правила користування у читальних залах, визначені бібліотекою, лишаються права користуватися бібліотекою на термін від 1 до 6 місяців.

2.10. Рідкісні та цінні документи, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також єдині примірники, документи підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються лише в читальних залах. Обмеження доступу до бібліотечних фондів допускається у випадках, передбачених законодавством України.

2.11. Бібліотекар має право подовжити термін користування документами на прохання користувача, якщо на них немає попиту з боку інших користувачів.

2.12. Для одержання документів користувач заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на формулярі видання за кожний одержаний примірник. Примітка: формуляри засвідчують факт та дату видачі користувачу бібліотечного документу. Повернення його засвідчуються підписом бібліотекаря у формулярі.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Користувачі зобов’язані дбайливо ставитись до друкованих видань, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з читальних залів; не робити в них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів.

3.2. При отриманні документів користувач має ретельно передивитись їх і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на них відповідні службові позначки. За непомічений дефект несе відповідальність бібліотекар.

3.3. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти

несе користувач.

3.4. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну або адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

3.5. Користувачі, що втратили документи з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни користувач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість, втрачених (пошкоджених) документів значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж друкованих видань та умовами застосування цих цін.

3.6. Вартість пошкоджених чи загублених друкованих документів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

3.7. Заміна втрачених чи пошкоджених користувачами друкованих документів фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну.

3.8. На час канікул студенти, та учні ліцею повинні повернути до бібліотеки документи та інші отримані матеріали.

3.9. На початку кожного року користувач повинен перереєструватись, пред’явити всі документи, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування ними.

3.10. Користувачі, що закінчили вищий навчальний заклад чи звільнились з університету, повинні до отримання диплому чи трудової книжки, повністю розрахуватись з бібліотекою на всіх пунктах видачі документів.

3.11. Користувачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки. Категорично заборонено користуватися мобільними телефонами.

3.12. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі документів на термін від 1 місяця до 1 року. В окремих випадках позбавляється права користування назавжди.

4. Обов’язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів

4.1. Бібліотека формує свої фонди згідно “Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах” та положенню про формування фондів вузів.

4.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

4.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні, виховні, соціально-політичні, художні та інші видання.

4.4. Створює і ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки друкованих документів для здійснення навчально-виховної роботи вузу, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні та тематичні огляди.

4.5. Організовує виставки друкованих видань, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

4.6. Організовує диференційне обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі документів.

4.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

4.8. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних, бібліотечно-бібліографічних покажчиків, необхідної комп’ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

4.9. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науково-викладацького складу та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

4.10. Надає користувачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних.

4.11. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

4.12. Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з друкованими документами, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

4.13. Забезпечує інформування користувачів про всі види бібліотечних послуг.

4.14. Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

4.15. Бібліотека видає користувачу друковані документи тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

4.16. Через 15 днів після закінчення терміну користування друкованими документами та матеріалами бібліотекар нагадує користувачам поштою чи по телефону (за рахунок абонента) про необхідність повернення їх у визначений строк. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає матеріали до відповідних деканатів та кафедр університету.