Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Барабаш О. В. Наукові основи застосування методів біотестування та біоіндикацій в системах управління екологічною безпекою суб’єктів господарювання : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Барабаш Олена Василівна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 38 с.

Дорошенко Я. В. Наукові основи оцінювання енерговитратності та забезпечення працездатності складних трубопровідних систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища» / Дорошенко Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 43 с.

Маковейчук О. М. Моделі, методи та інформаційна технологія побудови і використання візуальних інформаційних структур доповненої реальності : автореф дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Маковейчук Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. –Харків, 2020. – 48 с.

Шелудченко Л. С. Теоретичні основи та методи забезпечення екологічної безпеки автотранспортних мереж : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Шелудченко Леся Сергіївна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів,  Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 43 с.

Бабак А. М. Малоциклова втома поверхнево зміцнених конструктивних елементів з врахуванням пошкоджуваності : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Бабак Антон Миколайович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2020. – 21 с.

Багрій М. М. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів з використанням новітніх текстильних композиційних матеріалів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Багрій Марія Михайлівна ; Держ. служба України з питань праці, Держ. установа «Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці». – Київ, 2020. – 24 с.

Борисов О. О. Наукові засади оцінювання рівня екологічної безпеки міських зон відпочинку, прилеглих до автодоріг : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Борисов Олександр Олександрович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів,  Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 23 с.

Верланов Д. С. Феномен релігійно-філософської інтуїції у філософії грецької патристики (IV-VI ст.) : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Верланов Дмитро Сергійович ; М-во  освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 21 с.

Вороненко С. В.  Автоматизація процесів керування судновими комплексними електроенергетичними турбокомпресорними установками : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Вороненко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Херсон. НТУ. –Херсон, 2020. – 20 с.

Дворецький М. Л. Моделі та інформаційна технологія оптимізації структури бази даних вузла у корпоративних інформаційних системах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дворецький Михайло Леонідович ;  М-во освіти і науки України, Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2020. – 24 с.

Дідушок О. В. Методи та засоби діагностування технічного стану вакуумних вимикачів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Дідушок Олег Васильович ;

М-во освіти і науки України, Вінницький НТУ. – Вінниця, 2020. – 21 с.

Жукаускас С. В. Удосконалення систем управління екологічною безпекою із застосуванням безпілотних літальних апаратів та  аерокосмічних технологій : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01»Екологічна безпека» / Жукаускас Сергій Вікторович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 27 с.

Кизимишин Я. В. Раціональне керування газотранспортним комплексом з урахуванням підземних сховищ газу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища» / Кизимишин Ярослава Василівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 18 с.

Копей І. Б. Оцінка, прогнозування та підвищення надійності обладнання штангових свердловинних насосних установок : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості» / Копей Ігор Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 25 с.

Костенко І. О. Підвищення енергоефективності тролейбусів в режимі ослаблення поля тягових двигунів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.09 «Електротранспорт» / Костенко Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2020. – 21 с.

Кривоберець М. М. Управління конкурентними перевагами туристичних операторів України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. . 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності )» / Кривоберець  Марина Миколаївна ; Міжрегіональна акад. управління персоналом . – Київ, 2020. – 20 с.

Лукашова Н. П. Підвищення ефективності роботи ходової частини рейкового міського транспорту з використанням електромеханічних амортизаторів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.09 «Електротранспорт» / Лукашова Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2020. – 21 с.

Міхеєв В. С. Оцінювання екологічного впливу мобільних техногенних об’єктів на стан довкілля на прикладі газотурбінних двигунів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «»Екологічна безпека» / Міхеєв Володимир Сергійович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 20 с.

Петровська С. І. Оцінювання якості транспортної послуги міського пасажирського підприємства-перевізника в умовах автомобілізації населення : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності )» / Петровська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. –  Київ, 2020. – 20 с.

Рябека Є О. Філософська парадигма цінностей демократичного суспільства в трансформаційний період : автореф. дис. … канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Рябека Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. –Дніпро, 2020. – 20 с.

Софієнко А. П. Зовнішній державний борг у фінансовій стабілізації України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» /  Софієнко Анастасія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020, 21 с. Цюман Є. С. Економічний механізм активізації інвестиційної діяльності

підприємств дорожнього господарства на засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. … канд. екон, наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Цюман Євгенія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2020. – 21 с.

Шаровара О. М. Конвергентне управління знаннями в мультинаціональних проектах : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами і програмами» / Шаровара Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020, 23 с.

Шкурпела О. О. Підвищенні ефективності тягового асинхронного електроприводу з автономним джерелом живлення : автореф. дис. …. канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Шкурпела Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ін-т». – Харків, 2020. – 24 с.

Шушулков С. Д. Еколого-економічні засади рекреаційного землекористування урбанізованих територій : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Шушулков Стоян Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграрний ун-т. – Львів, 2020. – 20 с.

Вас може так само зацікавити

Конкурс на кращу назву та логотип Хабу Art

Конкурс на кращу назву та логотип Хабу

Відкриття Українсько-Азербайджанського культурно-ділового Центру Art

Відкриття Українсько-Азербайджанського культурно-ділового Центру

Дивовижна хімія Art

Дивовижна хімія

Нові автореферати дисертацій Art

Нові автореферати дисертацій