Корабльова А. І. Практикум з екологічної токсикології : навч.-метод. посіб. / А. І. Корабльова, Г. Г. Шматков

Корабльова А. І. Практикум з екологічної токсикології : навч.-метод. посіб. / А. І. Корабльова, Г. Г. Шматков. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2014. – 128 с. : іл.

Посібник складається з двох частин.

Перша частина – теоретична стосується загальних питань визначення токсикологічних проблем ландшафту і біодіагностування стану довкілля.

Друга частина містить приклади виконання лабораторних і практичних робіт із використанням аналітичних, розрахункових і фітоіндикаційних методів.

Кожна з цих робіт має характер наукового дослідження, що вже само по собі сприяє глибокому осмисленню і закріпленню студентами лекційного матеріалу з дисципліни “ Основи екологічної токсикології ” та інших дисциплін екологічного спрямування.

Посібник розрахований на студентів і викладачів ВНЗ.