Кваліметрія : навч. посіб. / І. К. Младецький, П. І. Пілов, К. А. Левченко, О. С. Дрешпак, О. О. Березняк, В. Ю. Медяник

Кваліметрія : навч. посіб. / І. К. Младецький, П. І. Пілов, К. А. Левченко, О. С. Дрешпак, О. О. Березняк, В. Ю. Медяник ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т “Дніпровська політехніка”. – Дніпро : Журфонд, 2023. – 202 с.

У виданні розглянуто етапи технічного регулювання технологічних процесів з метою отримання заданих показників якості товарної сировини. Наведені нормативні акти,  що регламентують ці показники. Наведені правила формування показників, згідно до теоретичних норм визначення фізичних величин. Методи і засоби отримання вимірювальної інформації. Сформульовано метрологічні показники вимірювання та правила реєстрації змінних параметрів. Статистична обробка експериментальних даних та правила складання технологічного балансу, як основного документа, що характеризує виробництво. Правила визначення вимог до точності контролю показників якості при збагаченні корисних копалин, періодичність випробування і точність технологічного процесу.

Призначено для здобувачів магістрів та докторів філософії, що навчаються за спеціальністю 184 “Гірництво” та може бути корисним для наукових і інженерних робітників.