Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Анісімов О. О. Наукові основи обґрунтування технологій розробки залізорудних родовищ крутонахиленими шарами з внутрішнім відвалоутворенням в кар`єрі :  автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Анісімов Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 34 с.

Бабець Д. В. Математичне моделювання геомеханічних процесів у техногенно порушеному середовищі зі стохастично розподіленими фізико-механічними властивостями : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Бабець Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 36 с.

Гнатенко В. С. Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки : автореф. дис. … д-ра наук з держ. управління : спец. 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» / Гнатенко Валерій Сергійович ; Міжрегіональна акад. управління персоналом, Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 40 с.

Дьомічев К. Е. Метод дослідження елементів конструкцій з функціонально-неоднорідних матеріалів при великих деформаціях : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Дьомічев Костянтин Едуардович ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 40 с.

Загриценко А. М. Науково-прикладні основи регулювання геофільтрації в масивах шахтних полів з використанням чисельних моделей : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Загриценко Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 36 с.

Макарова В. В. Еколого-економічна організація системи сталого сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Макарова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2021. – 35 с.

Негрій С. Г. Розвиток наукових основ охорони підготовчих виробок вугільних шахт в умовах слабких бічних порід : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» / Негрій Сергій Григорович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький НТУ». – Покровськ, 2021. – 41 с.

Проскурнін О. А. Науково-методологічні основи екологічного нормування скиду зворотних вод річкової системи : автореф. дис. … д-ра  техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» /Проскурнін Олег Аскольдович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 36 с.

Свінарьова Г. Б. Теоретико-методологічні засади інноваційних змін системи управління підприємством в умовах діджиталізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Свінарьова Ганна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с.

Тихенко О. М. Методологічні та технологічні засади захисту працюючих від впливу електромагнітних полів металевими та композиційними екрануючими матеріалами : автореф. дис. …д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Тихенко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький НТУ». – Покровськ, 2021. – 45 с.

Чала О. В. Моделі, методи та інформаційні технології автоматизованого управління темпоральними базами знань для підтримки управлінських рішень : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Чала Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 44 с.

Штундер І. О. Формування ефективної занятості в умовах інноваційного розвитку економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Штундер Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 37 с.

Янковський С. В. Соціокультурні світи за доби глобальних комунікацій : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Янковський Степан Владиславович ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 36 с.

Амеліна Н. К. Оцінювання та зниження інвестиційних ризиків підприємств автосервісу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Амеліна Наталія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортній ун-т. – Київ, 2021. – 20 с.

Білик М. Ю. Формування конкурентних переваг закладів вищої освіти : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Білик Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – 20 с.

Бронніков А. І. Моделі та методи адаптивного візуального керування роботами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Бронніков Артем Ігорович; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 24 с.

Гряник В. О. Інформаційне забезпечення використання об`єктів нерухомості багатоцільового кадастру : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» / Гряник Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2021. – 21 с.

Демиденко А. С. Моніторинг якості атмосферного повітря за даними стаціонарних постів спостереження (на прикладі м. Дніпро) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Демиденко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. техн. ун-т. – Камянське, 2021. – 19 с.

Дяченко Г. Г. Енергоефективне керування асинхронною машиною у перехідних режимах на базі методів з прогнозуючими моделями : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи» / Дяченко Григорій Григорович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Егиазарян Л. Г. Оптимизация параметров производственных процессов на Каджаранском карьере : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 02.01 «Разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых» /

Егиазарян Лилит Гарсевановна ; М-во образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Нац. политехн. ун-т Армении. – Ереван, 2021. – 18 с.

Івахненко А. В. Інвестиційне забезпечення впровадження інновацій на промисловому підприємстві з урахуванням ризиків : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Івахненко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ін-т». – Харків,2021. – 20 с.

Карпенко С. В. Нормалізація впливу на довкілля шуму та викидів забруднюючих речовин компресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Карпенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2021. – 23 с.

Коваль А. М. Система автоматизованого керування дводвигунним електроприводом похилого дифузійного апарата : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Коваль Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінницький НТУ. – Вінниця, 2021. – 26 с.

Кожан Д. П. Обґрунтування місць розташування та величин потужностей джерел генерації електричної енергії при територіально розподіленому навантаженні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Кожан Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 31 с.

Мацюк С. М. Інформаційна технологія прогнозування та оптимального управління процесом крупнокускового дроблення руди : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Мацюк Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України. НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 19 с.

Ориняк А. І. Методи розрахунку коефіцієнта інтенсивності напружень з врахуванням геометричної нелінійності та довільної форми тріщини : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Ориняк Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 25 с.

Пономаренко І. О. Обґрунтування параметрів захисної системи з дискретних утримуючих конструкцій при взаємодії із сповзаючим ґрунтовим масивом для стабілізації зсувів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Пономаренко Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 19 с.

Сафронова І. А. Моделі і алгоритми прискорення збіжності ітераційних процесів в задачах розрахунку і оптимізації оболонкових елементів конструкцій : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Сафронова Інга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 24 с.

Ткач В. І. Система ідентифікації місць однофазних замикань на землю у повітряних електричних мережах з ізольованою нейтраллю : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Ткач Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. – 20 с.

Штогрин Л. В. Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України : автореф. дис. … канд. геол. наук : спец. 04.00.22 «Геофізика» / Штогрин Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 22 с.

Щербак С. М. Держава добробуту як модель сучасного розвитку соціально-економічних систем : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Щербак Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 21 с.

Вас може так само зацікавити

Перехід на літній час 2020: коли переводити годинники Art

Перехід на літній час 2020: коли переводити годинники

Підписання договору  між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та ТОВ «МІДДЛВЕР ЄВРОПА» Art

Підписання договору між Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» та ТОВ «МІДДЛВЕР ЄВРОПА»

Нові автореферати дисертацій Art

Нові автореферати дисертацій

Творча зустріч з письменником-дніпрянином, відомим блогером, журналістом та політичним оглядачем Яном ВАЛЄТОВИМ Art

Творча зустріч з письменником-дніпрянином, відомим блогером, журналістом та політичним оглядачем Яном ВАЛЄТОВИМ