Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Всего найдено 1162 записи

Голінько В. І., Фрундін В. Ю., Марченко В. Г., Чеберячко Ю. І., Іконніков М. Ю.
Дослідження апаратури захисту людини та технічних засобів у мережах змінного струму напругою до 1000 В. Метод. рекомендації до виконання лаб. роботи студ. Інституту електроенергетики / Голінько В. І., Фрундін В. Ю., Марченко В. Г., Чеберячко Ю. І., Іконніков М. Ю.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Методическое пособие по обучению устной речи для студ. техн. вузов -Минск.: БНТУ, 2012. c.

Кострюков С. В.
Навчально-методичний комплекс дисципліни "Енергетичне право" / Кострюков С. В.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Солодовник Л. М., Шаповал В. М., Цихмистро В. В.
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студ. напряму підготовки "Економіка підприємства" Освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" / Солодовник Л. М., Шаповал В. М., Цихмистро В. В.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Кочергін І. О., Первий Г. Л., Федорова В. І., Чекушина Ю. М., Ченцова Н. В.
Тестові завдання для контрольних заходів з навчальної дисц. "Історія України" для студ. 1-го курсу / Кочергін І. О., Первий Г. Л., Федорова В. І., Чекушина Ю. М., Ченцова Н. В.. -Д..: НГУ, 2011. c.

Бойко Л. Й., Павліщев В. І.
Застосування методів диференціального та інтегрального числення до розв'язання задач технічного змісту. Метод. вказівки для самостійної роботи студ. напрямів підготовки 6.050301 Гірництво, 6.050101 Комп'ютерні науки, 6.040103 Геологія..... / Бойко Л. Й., Павліщев В. І.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Прокопенко Т. Д., Інкін О. В., Подвігіна О. О.
Методи розрахунку процесу переробки берегів водосховища. Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисц. "Інженерна геодинаміка" для студ. напряму 6.040103 Геологія / Прокопенко Т. Д., Інкін О. В., Подвігіна О. О.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Чеберячко С. І., Яворська О. О., Кохонова Д. О., Кохонова М. О.
Охорона праці в галузі методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студ. заочної форми навчання напряму підготовки 0505 Інженерна механіка / Чеберячко С. І., Яворська О. О., Кохонова Д. О., Кохонова М. О.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Яворська О. О., Дибріна Н. В., Чеберячко Л. М., Мандрикевич О. В.
Культура здоров'я. Метод. рекомендації до самостійної роботи з дисц. "Культура здоров'я". та "Безпека життєдіяльності" для студ. усіх. спец. / Яворська О. О., Дибріна Н. В., Чеберячко Л. М., Мандрикевич О. В.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Голінько В. І., Чеберячко С. І., Яворська О. О., Чеберячко Ю. І.
Охорона праці в галузі. Методичні рекомендації до самостійної роботи "Вивчення засобів захисту від електромагнітних випромінювань" для студ. усіх напрямів підготовки / Голінько В. І., Чеберячко С. І., Яворська О. О., Чеберячко Ю. І.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Кабаченко Д. В.
Оцінка вартості майна підприємства. Метод. рекомендації до виконання розрахункового індивідуального завдання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства для студ. всіх форм навчання / Кабаченко Д. В.. -Д..: НГУ, 2012. c.

Алексеєнко С. О., Іщенко О. С., Артюшенко Т. О.
Пожежна безпека та гірничорятувальна справа. Метод. рекомендації та контрольні завдання завдання з дисц. для студ. заочно-дистаційної форми навчання напряму підготовки / Алексеєнко С. О., Іщенко О. С., Артюшенко Т. О.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Новицький О. В., Клименко Ю. І.
Організація руху видів транспорту. Метод. рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання для студ. денної форми навчання напряму підготовки 0701 Транспортні технології / Новицький О. В., Клименко Ю. І.. -Дніпропетровськ.: НГУ, 2012. -19 с. + CD

Єгоров П. О., Мешко В. Д.
Окисно-відновні реакції. Метод. рекоменд. та завдання до самостійного вивчення дисц. "Хімія" студ. всіх напрямів підготовки / Єгоров П. О., Мешко В. Д.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Ус С. А.
Системи й методи прийняття рішень. Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт студентам напряму підготовки 6.040303 / Ус С. А.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Унченко В. В., Хозяйкина Н. В.
Глаголы движения русского языка (Сб. таблиц и упражнений слушателям подготовительного отделения для иностранных граждан) / Унченко В. В., Хозяйкина Н. В.. -Днепропетровск.: НГУ, 2013. c.

Шайхлісламова І. А., Алексеєнко С. О., Муха О. А.
Промислова вентиляція та кондиціонування повітря. Метод. рекомендації до практичного заняття та самостійної роботи на тему: "Теплові зйомки, організація і методика їх виконання" / Шайхлісламова І. А., Алексеєнко С. О., Муха О. А.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Ковров О. С., Бучавий Ю. В.
Очистка газопилових викидів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Ковров О. С., Бучавий Ю. В.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Голінько В. І., Кривцун Г. П., Чеберячко С. І., Чеберячко І. А., Шайхлісламова І. А.
Охорона праці в галузі. Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціалистів та магістрів специфічних категорій соціальних наук і бізнеса та права / Голінько В. І., Кривцун Г. П., Чеберячко С. І., Чеберячко І. А., Шайхлісламова І. А.. -Д..: НГУ, 2013. c.

Заїка В. Т.
Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання" / Заїка В. Т.. -Д..: НГУ, 2013. c.