Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій :

Бордун І. М. Науково-методичні основи екологічно безпечних технологій водопідготовки з використанням фізико-хімічних методів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Бордун Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2020. – 45 с.

Гапон Д. А. Методи та засоби аналізу якості електропостачання та електромагнітної сумісності електротехнічних комплексів та систем : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Гапон Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн.  ін-т». – Харків, 2020. – 40 с.

Данілова Е. І. Методологічні засади управління економічною безпекою діяльності авіакомпаній України : автореф.. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Данілова Ельвіра Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 44 с.

Дибач І. Л. Методологія управління закладами вищої освіти на засадах корпоратизації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Дибач Інна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2020. – 39 с.

Дудар Т. В. Методологічні засади екологічної безпеки територій з техногенно-підсилиними джерелами природного походження : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Дудар Тамара Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2020. – 44 с.

Єлісєєва Л. В. Соціальний капітал як інститут економічного розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Єлісєєва Людмила Володимирівна ; Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2020. – 40 с.

Іщенко К. С. Розвиток геомеханічних основ створення способів вибухового руйнування міцних гірських порід : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Іщенко Костянтин Степанович ;  НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпро, 2020. – 40 с.

Калініченко О. В. Розвиток наукових основ управління напружено-деформованим станом масиву при формуванні підземних виробок : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» /Калініченко Олена Всеволодівна ; НАН України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова. –Дніпро, 2020. – 40 с.

Козир Б. Ю. Гібридне багаторівневе дуальне управління інфраструктурними проектами та програмами в умовах невизначеності : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами та програмами» / Козир Борис Юрійович ;  М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. – 43 с.

Копей В. М. Науково-методологічні основи автоматизованого проектування обладнання штангової свердловинної насосної установки : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 «Машини нафтової та газової промисловості» / Копей Володимир Богданович ;М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 40 с.

Кричевська Т. О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредитній сфері : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Кричевська Тетяна Олександрівна ; Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». –  Київ, 2020. – 40 с.

Лисенко О. В.  Наукові основи підвищення енергетичної ефективності та якості електропостачання в електротехнічних системах з комбінованою генерацією : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електричні комплекси та системи» / Лисенко Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т ім. Дмитра Моторного. – Мелітополь, 2020. – 43 с.

Маркіна Л. М. Розвиток наукових основ екологічно прийнятного піролізного процесу утилізації твердих органічних відходів : автореф. дис. … д-ра еколог. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Маркіна Людмила Миколаївна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2020. – 44 с.

Масікевич А. Ю. Науково-практичні засади підвищення рівня екологічної безпеки Покутсько-Буковинських Карпат : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Масікевич Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський техн. ун-т нафти і газу. – Івано-_Франківськ, 2020. – 39 с.

Поднебенна С. К. Енергоефективні системи живлення електротехнічних комплексів машин контактного зварювання : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Поднебенна Світлана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. –  Кременчук, 2020. – 36 с.

Пономаренко Р. В. Науково-теоретичні основи прогнозування техногенного впливу на гідросферу при басейновому управлінні водними ресурсами України : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 21.06.01 «Екологічна безпека» / Пономаренко Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2020. – 46 с.

Сидоренко В. Л.  Екологічна небезпека чорнобильської зони відчуження: техноприродні загрози від радіаційно небезпечних об’єктів і явищ : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01  «Екологічна безпека» / Сидоренко Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2020. – 45 с.

Сніщенко Р. Г. Економічна безпека діяльності об`єктів господарювання: методологія оцінки та механізм забезпечення : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Сніщенко Роман Григорович ; М-во освіти і науки України, Західноукраїнський нац. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 40 с.

Третяк О. В. Міцність вузлів турбогенераторів і гідрогенераторів великої потужності : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Третяк Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. – Харків, 2020. -48 с.

Чугай А. В.  Науково-методологічні засади комплексної оцінки техногенного навантаження на поліфункціональні території (на прикладі Північно-Західного Причорномор`я) : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Чугай Ангеліна Володимирівна ; М-во освіти і науки України,

Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури.- Київ, 2020. – 36 с. Чуприна Х. М. Теоретико-методологічні засади трансформацій систем управління будівельними підприємствами в умовах цифровізації економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Чуприна Христина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Киів. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2020. – 45 с.

Горобей М. С. Зменшення негативного впливу на довкілля техногенного забруднення карбоновмісним пилом : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «»Екологічна безпека» / Горобей Марина Сергіївна ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. академія  післядипломної освіти  та управління. – Київ, 2020. – 20 с.

Доброродня Г. С. Модель та метод інформаційної технології діагностування порушення енергетичного балансу людини : автореф. дис. …канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Доброродня Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіаційний ін-т». – Харків, 2020. – 19 с.

Дрінь Н. Я. Оцінка втрат газу при трубопровідному транспорті і формування ареалу загазованості довкілля : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.13 «Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища»/ Дрінь Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с.

Завражний К. Ю. Організаційно-економічні засади управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Завражний Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2020. – 20 с.

Зайченко Ю. М. Адаптивне керування силовими активними фільтрами з властивістю селективної компенсації гармонік : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Зайченко Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2020. – 20 с.

Калюжний О. В. Вдосконалення технічної експлуатації воднотранспортних портових гідротехнічних споруд гравітаційно-пальового типу : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» / Калюжний Олексій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. морський ун-т. – Одеса, 2020. – 19 с.

Комчатних О. в. Оцінювання інноваційного потенціалу транспортно-логістичного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Комчатних Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2020. – 24 с.

Кочина А. А. Формування пасажиропотоків у приміському сполученні на автомобільному транспорті : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.22.01 «Транспортні системи» / Кочина Анастасія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2020. – 20 с.

Мамрай В. В. Обґрунтування технологічних параметрів видобування блочного каменю дисковими машинами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Мамрай Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2020. – 19 с.

Пугач В. М. Формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров`я у процесі фахової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Пугач Віталіна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Винницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 21 с.

Решетченко А. І. Підвищення екологічної безпеки урбосистем при техногенному навантаженні від шумового забруднення : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Решетченко Альона Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2020. – 24 с.

Рудь О. О. Стратегічні рішення щодо злиття та поглинання: формування в умовах невизначеності : автореф. дис.. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Рудь Олександр Олегович ;  М-во освіти і науки України,  ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2020. – 22 с.

Семеніхіна В. В. Соціо-екологічна діагностика діяльності промислового підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Семеніхіна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – 24 с.

Сенько А. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для процесу подрібнення на основі непрямого визначення міцності руди : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Сенько Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чорноморський нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2020. – 20 с.

Сопоцька О. Ю. Управління підприємствами автомобільного транспорту в контексті логістичного обслуговування постачань швидкопсувних продуктів харчування : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Сопоцька Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2020. – 20 с.

Хлевнюк Д. В. Розробка методу оцінки сейсмічного ефекту коротко сповільненого підривання у кар’єрах для сейсмічної безпеки навколишніх будівель і споруд : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Хлевнюк Денис Вікторович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2020.  – 23 с.

Чебакова Т. О. Формування і розвиток організаційної культури підприємства  (за матеріалами підприємств з виробництва пластмас в Україні) : автореф. дис.. … канд. екон. наук : спец. . 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Чебакова Тетяна Олександрівна ;  М-во освіти і науки України,  ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2020. – 19 с.

Вас може так само зацікавити

З Різдвом Христовим! Art

З Різдвом Христовим!

30 липня — Міжнародний день Дружби Art

30 липня — Міжнародний день Дружби

Мистецтво – це «я»; наука – це «ми» Art

Мистецтво – це «я»; наука – це «ми»

Підтримка ментального здоров’я в умовах війни Art

Підтримка ментального здоров’я в умовах війни