Нові автореферати дисертацій

До викладацької читальної зали (кім. 1/7) надійшли нові автореферати дисертацій:

Анісімов О. О. Наукові основи обґрунтування технологій розробки залізорудних родовищ крутонахиленими шарами з внутрішнім відвалоутворенням в кар`єрі :  автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» / Анісімов Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 34 с.

Бабець Д. В. Математичне моделювання геомеханічних процесів у техногенно порушеному середовищі зі стохастично розподіленими фізико-механічними властивостями : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Бабець Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 36 с.

Гнатенко В. С. Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки : автореф. дис. … д-ра наук з держ. управління : спец. 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» / Гнатенко Валерій Сергійович ; Міжрегіональна акад. управління персоналом, Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ, 2021. – 40 с.

Дьомічев К. Е. Метод дослідження елементів конструкцій з функціонально-неоднорідних матеріалів при великих деформаціях : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Дьомічев Костянтин Едуардович ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 40 с.

Загриценко А. М. Науково-прикладні основи регулювання геофільтрації в масивах шахтних полів з використанням чисельних моделей : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Загриценко Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 36 с.

Макарова В. В. Еколого-економічна організація системи сталого сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Макарова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2021. – 35 с.

Негрій С. Г. Розвиток наукових основ охорони підготовчих виробок вугільних шахт в умовах слабких бічних порід : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» / Негрій Сергій Григорович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький НТУ». – Покровськ, 2021. – 41 с.

Проскурнін О. А. Науково-методологічні основи екологічного нормування скиду зворотних вод річкової системи : автореф. дис. … д-ра  техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» /Проскурнін Олег Аскольдович ; М-во захисту довкілля та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2021. – 36 с.

Свінарьова Г. Б. Теоретико-методологічні засади інноваційних змін системи управління підприємством в умовах діджиталізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Свінарьова Ганна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с.

Тихенко О. М. Методологічні та технологічні засади захисту працюючих від впливу електромагнітних полів металевими та композиційними екрануючими матеріалами : автореф. дис. …д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 «Охорона праці» / Тихенко Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донецький НТУ». – Покровськ, 2021. – 45 с.

Чала О. В. Моделі, методи та інформаційні технології автоматизованого управління темпоральними базами знань для підтримки управлінських рішень : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Чала Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 44 с.

Штундер І. О. Формування ефективної занятості в умовах інноваційного розвитку економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Штундер Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 37 с.

Янковський С. В. Соціокультурні світи за доби глобальних комунікацій : автореф. дис. … д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Янковський Степан Владиславович ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 36 с.

Амеліна Н. К. Оцінювання та зниження інвестиційних ризиків підприємств автосервісу : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Амеліна Наталія Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортній ун-т. – Київ, 2021. – 20 с.

Білик М. Ю. Формування конкурентних переваг закладів вищої освіти : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Білик Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2021. – 20 с.

Бронніков А. І. Моделі та методи адаптивного візуального керування роботами : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Бронніков Артем Ігорович; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2021. – 24 с.

Гряник В. О. Інформаційне забезпечення використання об`єктів нерухомості багатоцільового кадастру : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» / Гряник Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2021. – 21 с.

Демиденко А. С. Моніторинг якості атмосферного повітря за даними стаціонарних постів спостереження (на прикладі м. Дніпро) : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Демиденко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський держ. техн. ун-т. – Камянське, 2021. – 19 с.

Дяченко Г. Г. Енергоефективне керування асинхронною машиною у перехідних режимах на базі методів з прогнозуючими моделями : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи» / Дяченко Григорій Григорович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 20 с.

Егиазарян Л. Г. Оптимизация параметров производственных процессов на Каджаранском карьере : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 02.01 «Разработка и эксплуатация месторождений полезных ископаемых» /

Егиазарян Лилит Гарсевановна ; М-во образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Нац. политехн. ун-т Армении. – Ереван, 2021. – 18 с.

Івахненко А. В. Інвестиційне забезпечення впровадження інновацій на промисловому підприємстві з урахуванням ризиків : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Івахненко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Харків. політехн. ін-т». – Харків,2021. – 20 с.

Карпенко С. В. Нормалізація впливу на довкілля шуму та викидів забруднюючих речовин компресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Карпенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2021. – 23 с.

Коваль А. М. Система автоматизованого керування дводвигунним електроприводом похилого дифузійного апарата : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Коваль Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінницький НТУ. – Вінниця, 2021. – 26 с.

Кожан Д. П. Обґрунтування місць розташування та величин потужностей джерел генерації електричної енергії при територіально розподіленому навантаженні : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Кожан Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 31 с.

Мацюк С. М. Інформаційна технологія прогнозування та оптимального управління процесом крупнокускового дроблення руди : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Мацюк Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України. НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 19 с.

Ориняк А. І. Методи розрахунку коефіцієнта інтенсивності напружень з врахуванням геометричної нелінійності та довільної форми тріщини : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.09 «Динаміка та міцність машин» / Ориняк Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ, 2021. – 25 с.

Пономаренко І. О. Обґрунтування параметрів захисної системи з дискретних утримуючих конструкцій при взаємодії із сповзаючим ґрунтовим масивом для стабілізації зсувів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка» / Пономаренко Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, 2021. – 19 с.

Сафронова І. А. Моделі і алгоритми прискорення збіжності ітераційних процесів в задачах розрахунку і оптимізації оболонкових елементів конструкцій : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : спец. 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» / Сафронова Інга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2021. – 24 с.

Ткач В. І. Система ідентифікації місць однофазних замикань на землю у повітряних електричних мережах з ізольованою нейтраллю : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Ткач Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Чернігівська політехніка». – Чернігів, 2021. – 20 с.

Штогрин Л. В. Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України : автореф. дис. … канд. геол. наук : спец. 04.00.22 «Геофізика» / Штогрин Людмила Василівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. НТУ нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 22 с.

Щербак С. М. Держава добробуту як модель сучасного розвитку соціально-економічних систем : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Щербак Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2021. – 21 с.

Вас може так само зацікавити

Ярослав Мудрий. Велич особистості Art

Ярослав Мудрий. Велич особистості

Нові автореферати дисертацій Art

Нові автореферати дисертацій

Шевченківський березень Art

Шевченківський березень

Сторінки космічного літопису «Місія – космос» Art

Сторінки космічного літопису «Місія – космос»